Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

VYHRAJTE 30 BICYKLOV*

30 BICYKLOV*

MECHANIKA SÚŤAŽE

1 icon

KÚPTE CEREÁLIE

Nestlé so súťažným balením** a uschovajte si doklad o kúpe.

2 icon

ZAREGISTRUJTE

sa do súťaže tu

3 icon

VYHRAJTE

jeden z 30 poukazov v hodnote 300 EUR do siete predajní SPORTISIMO.

ZÚČASTNIŤ SA

Status message

Táto súťaž skončila 22. 9. 2019.
Nezabudnite sledovať www.nestle-cereals.com kde nájdete informácie o nových súťažiach ako aj mnoho ďalších zaujímavostí o raňajkových cereáliách Nestlé.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„VYHRAJTE BICYKEL“

I. ORGANIZÁTOR, USPORIADATEĽ, TECHNICKÝ SPRÁVCA, SÚŤAŽ

Spoločnosť MAKROFAKT, spol. s r.o., Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČO: 35726971, IČ DPH: SK2020228650, zapísaná v Obchodnom registri u Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 15490/B (ďalej len "organizátor") organizuje pre usporiadateľa Nestlé Slovensko s.r.o., Košovská cesta 11, 971 2 Prievidza, IČO: 31 568 211 (ďalej len "usporiadateľ"), spotrebiteľskú súťaž "Vyhrajte Bicykel" (ďalej len "súťaž"), v termíne od 12. 8. 2019 00:00:00 hod. do 22. 9. 2019 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len "doba trvania súťaže"). Spoločnosť Unique One, Niedźwiedzia 2a (02‐737), Varšava, registrovaná v obchodnom registri Varšava, 13th Commercial Division of the National Court Register, pod KRS číslom 0000061512 je technickým správcom súťaže (ďalej len „technický správca“). a) Do súťaže sú zahrnuté nasledujúce výrobky raňajkových cereálií Nestlé: CINI MINIS 500 g, CHOCAPIC 500 g, NESQUIK 500 g, COOKIE CRISP 500 g, LION 500 g, CHEERIOS 500 g, (ďalej len „súťažné výrobky“). Súťažné výrobky sú označené nálepkou umiestnenou na prednej strane obalu.

b) Na súťažnej stránke www.nestle‐cereals‐lottery.com súťažiaci zaregistrujú pokladničný doklad súťažného výrobku. Súťažné výrobky musia byť zakúpené na území Slovenskej republiky. Na pokladničnom doklade, alebo faktúre, dokladujúcich nákup súťažného výrobku, musí byť čitateľné miesto nákupu, dátum nákupu a zakúpený súťažný výrobok. Dátum nákupu na súťažnom pokladničnom doklade a čas nákupu na súťažnom pokladničnom doklade dokladujúceho vykonanie kúpy výrobku oprávňujúceho k účasti na súťaži. Dátum nákupu na súťažnom pokladničnom doklade a čas nákupu na súťažnom pokladničnom doklade doručeného Organizátorovi sa musí zhodovať s dátumom nákupu na súťažnom pokladničnom doklade a časom nákupu na súťažnom pokladničnom doklade, ktoré Účastník zaregistroval na stránke www.nestle‐cereals‐lottery.com a ktoré bolo vyžrebované ako výherné. Súťažné výrobky je možné zakúpiť ešte pred začiatkom súťaže a následne sa zapojiť do súťaže v termíne začiatku súťaže. c) Súťaž začína dňa 12. 8. 2019 a končí dňa 22. 9. 2019. Žrebovanie výhercov výhier sa uskutoční každých 14 dní od začiatku súťaže, celkovo sa uskutočnia tri zlosovania a to náhodným výberom v nasledovných termínoch:

TÝŽDEŇ DÁTUM
TÝŽDEŇ 1 12.08. – 25.8. 2019
TÝŽDEŇ 2 26.08. – 08.09. 2019
TÝŽDEŇ 3 9.9 – 22.09. 2019

d) Organizátor a usporiadateľ vyhlasujú, že nenesú zodpovednosť za nedostatky v zásobovaní jednotlivých predajných miest súťažnými výrobkami podľa bodu I. ods. a) týchto pravidiel, ktoré oprávňujú k účasti na súťaži. e) Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

II. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

a) Účasť v súťaži má dobrovoľný charakter.

b) Súťažiaci, zapojením sa do súťaže a zaškrtnutím príslušného políčka na súťažnej stránke www.nestle‐cereals‐lottery.com, vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.

c) Súťažiaci je každý, kto si zakúpi niektorý zo súťažných výrobkov, zapojí sa do súťaže a splní všetky podmienky stanovené v týchto pravidlách.

d) Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba (ďalej len "účastník" alebo "súťažiaci") s trvalým pobytom a doručovacou adresou v SR, ktorá v deň zapojenia sa do súťaže dosiahla vek 18 rokov a má spôsobilosť na právne úkony.

e) Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby, fyzické osoby v rámci svojho podnikania, zamestnanci (alebo osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) usporiadateľa, organizátora, technického správcu, ďalšieho organizátora, osôb zúčastnených na organizovaní súťaže a všetkých spolupracujúcich agentúr, spoločností a osoby im blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom (alebo osobou v pomere obdobnom zamestnaneckému) uvedených subjektov, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá.

f) Pri nákupe na účet inej fyzickej alebo právnickej osoby sa možno zúčastniť len s jej písomným súhlasom.

III. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súťažiaci, ako dotknutá osoba v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zapojením sa do súťaže a zaškrtnutím príslušného políčka udeľuje spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, Slovenská republika, IČO: 36 015 237, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3597/R, ako prevádzkovateľovi (ďalej len "prevádzkovateľ") súhlas so spracúvaním osobných údajov súťažiaceho v rozsahu poskytnutých osobných údajov, pri registrácii to bude e‐mailová adresa, mobilné telefónne číslo (ďalej tiež len „údaje“) a pri výhercoch to bude meno, priezvisko, e‐mailová adresa, mobilné telefónne číslo, doručovacia adresa (ďalej tiež len „údaje“) na účely tejto súťaže a to po dobu nevyhnutne nutnú vzhľadom na účel spracúvania, resp. do doby odvolania súhlasu a súhlas s ich prípadným spracúvaním prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je technický správca súťaže, Spoločnosť Unique One, Niedźwiedzia 2a (02‐737), Varšava, registrovaná v obchodnom registri Varšava, 13th Commercial Division of the National Court Register, pod KRS číslom 0000061512 a prostredníctvom tretej strany, ktorou je organizátor súťaže, spoločnosť MAKROFAKT, spol. s r.o., Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČ: 35726971, IČ DPH: SK2020228650, zapísaná v Obchodnom registri u Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 15490/B.

Viac pozri článok IX. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.

IV. PODMIENKY SÚŤAŽE

1. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky: a) Vykonajú nákup minimálne 1 kusu ľubovoľného súťažného výrobku raňajkových cereálií značky Nestlé uvedeného v bode I. ods. a) týchto pravidiel, b) Po uskutočnení nákupu podľa písm. a) tohto odstavca počas doby trvania súťaže, zaregistrujú dátum nákupu zo súťažného pokladničného dokladu a čas nákupu zo súťažného pokladničného dokladu na internetovej stránke www.nestle‐cereals‐lottery.com v súlade so zásadami podľa tohto bodu IV. týchto pravidiel, Vlastnia originál pokladničného dokladu alebo faktúry, ktoré dokladujú uskutočnenie nákupu všetkých výrobkov, s ktorými vstupujú do súťaže podľa písm. a) tohto odstavca.

2. Nákup výrobku oprávňujúceho k účasti na súťaži sa môže uskutočniť na ľubovoľnom predajnom mieste na území Slovenskej republiky.

3. Pokladničný doklad alebo faktúra dokladujúce vykonanie kúpy výrobku oprávňujúceho k účasti na súťaži nemôžu byť zničené alebo poškodené natoľko, že znemožnia overenie výrobku, ktorý bol zakúpený na danom predajnom mieste. Pokladničné doklady alebo faktúry, ktoré budú nečitateľné, zničené alebo poškodené natoľko, že znemožnia overenie, nebudú organizátorom brané do úvahy a zabránia súťažiacemu v účasti v súťaži a získaní výhry.

4. Registráciu podľa ods. 1 písmena b) uskutoční súťažiaci na internetovej stránke www.nestle‐cereals‐lottery.com. Súťažiaci počas registrácie: a) Zadá svoje telefónne číslo b) Zadá dátum nákupu zo súťažného pokladničného dokladu c) Zadá čas nákupu zo súťažného pokladničného dokladu d) Zadá svoju e‐mailovú adresu e) Potvrdí svoju e‐mailovú adresu f) Zaznačením voliteľných polí (tzv. checkbox) umiestnených pod formulárom, ktorý slúži na zadanie kódu súťažiaci vyhlasuje, že:  vyjadruje svoj výslovný súhlas s pravidlami tejto súťaže a potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil,  súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov na účely tejto súťaže v súlade s bodom III. a IX. týchto pravidiel,  v prípade, že spotrebiteľ voliteľné polia nezaznačí (nesúhlasí s nimi), nemôže sa zúčastniť súťaže. g) po vyplnení svojich osobných údajov (e‐mailová adresa, meno a priezvisko) bude zaradený do žrebovania o výhru.

5. Dátum registrácie musí byť zhodný alebo nasledovať po dátume uskutočnenia súťažného nákupu, čas vloženia musí nasledovať až po čase uskutočnenia súťažného nákupu. Usporiadateľ, resp. organizátor podmieňuje, v prípade, že o to súťažiaceho požiada, odovzdanie výhry predložením všetkých dokladov nákupu, s údajmi zodpovedajúcimi súťažným registráciám. Súťažiaci je povinný uschovať si všetky doklady o nákupoch po celú dobu trvania súťaže, predloženie dokladov môže byť organizátorom, resp. usporiadateľom dodatočne vyžiadané aj po ukončení súťaže.

6. Súťažiaci môže registrovať príslušný súťažný pokladničný doklad iba raz. Súťažiaci môže zadať maximálne 5 súťažných pokladničných dokladov denne. Súťažiaci má právo vyhrať maximálne jednu výhru počas súťaže.

7. Ak súťažiaci nesplní ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok, nie je mu umožnené zúčastniť sa súťaže.

V. VÝHRY

Výhru získa maximálne 30 výhercov, resp. súťažiacich, ktorí boli vyhodnotení ako výhercovia tejto súťaže (ďalej len "výherca"). a) Výhra zahŕňa: - 30 x darčekový poukaz v hodnote 300 EUR na nákup bicykla alebo iných športových doplnkov v sieti predajní SPORTISIMO SK. - Jeden darčekový poukaz pozostáva z kombinácie darčekových certifikátov 3 X 80 EUR certifikát a 3 X 20 EUR certifikát. - Darčekový certifikát je možné použiť na nákup tovaru v hodnote rovnakej alebo vyššej, ako je hodnota certifikátu, a to v predajniach SPORTISIMO SK. - Darčekový certifikát je platný do dátumu uvedenom na certifikáte a jeho platnosť nie je možné predĺžiť. - Slúži na jednorázové použitie a nie je možné ho vymeniť za hotovosť. - Splatnosť darčekových certifikátov je do 31.7.2020 - Darčekové poukazy je možné uplatniť iba v sieti kamenných predajní SPORTISIMO SK. Nie je možné uplatniť darčekové poukazy cez e‐shop SPORTISIMO SK. b) Výhra nepodlieha dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení, nakoľko ich nadobúdacia hodnota nepresahuje hranicu stanovenú zákonom (350€).

(ďalej len „výhra“ alebo „výhra v súťaži“)

Súťažiaci sa súťaže zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ ani organizátor týmto nie je voči súťažiacim inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa ani organizátora, než sú plnenia uvedené v týchto pravidlách. Výhry sú výhercom priznávané na základe zásad uvedených v bode VI. týchto pravidiel. Výherca nie je oprávnený preniesť právo na prijatie výhry na tretiu osobu. Pre obdržanie výhry je nevyhnutné splniť formálne podmienky uvedené v bode VII. týchto pravidiel.

VI. URČENIE VÝHERCOV

Výhercovia v súťaži budú určení nasledujúcim spôsobom: - Priznávanie výhier sa uskutoční v sídle organizátora. - Do žrebovania o výhry budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí zaregistrovali súťažný pokladničný doklad súťažného výrobku uvedeného v bode 1 ods. a) týchto pravidiel a zároveň vyplnili kontaktné údaje na internetovej stránke www.nestle‐cereals‐lottery.com v súlade s bodom IV. týchto pravidiel. - Žrebovanie výhercov výhier sa uskutoční každých 14 dní od začiatku súťaže, celkovo sa uskutočnia tri zlosovania a to náhodným výberom. Každé súťažné kolo sa zlosuje 10 výhier. Žrebovanie prebehne elektronicky za prítomnosti zástupcu organizátora. Okrem výhercu budú vyžrebovaní aj 5 náhradníci, so stanoveným poradím. O priebehu žrebovania bude spísaný zápis.

VII. INFORMOVANIE O VÝHRE A ODOVZDANIE VÝHRY

- Výherca obdrží potvrdzujúci e‐mail od organizátora s oznámením o získaní výhry so žiadosťou o zaslanie scanu alebo fotografie originálu pokladničného dokladu alebo faktúry, ktorými doloží nákup výrobku oprávňujúceho k účasti v súťaži. Spolu s ním zašle aj nasledujúce údaje: meno, priezvisko, doručovacia adresa, mobilné telefónne číslo, a to z e‐mailovej adresy, ktorú výherca zadal počas registrácie (dátum kúpy produktu na doklade musí byť skorší alebo rovnaký ako dátum prihlásenia sa do Súťaže).

- Zaslanie dokumentov a osobných údajov musí súťažiaci uskutočniť elektronicky najneskôr do 5 pracovných dní od obdržania správy informujúcej o výhre, na adresu cerealie@makrofakt.sk.

- Po overení pokladničného dokladu alebo faktúry organizátorom a potvrdení, že spĺňa podmienky podľa týchto pravidiel, je výhra zaslaná výhercovi kuriérom, na doručovaciu adresu uvedenú v zaslaných kontaktných údajoch výhercu, na náklady usporiadateľa.

- Odoslanie výhry sa uskutoční v termíne najneskôr do 14 pracovných dní od doručenia kompletných údajov výhercu a súťažného pokladničného dokladu alebo faktúry dokladujúceho dátum kúpy súťažného výrobku (resp. overenia nároku na výhru) organizátorovi, za predpokladu, že výherca splní všetky podmienky účasti v súťaži.

- Nesplnenie podmienok, ktoré sú predmetom bodu IV. týchto pravidiel, prípadne odmietnutie výhry spôsobí, že výherca stráca právo na získanie výhry. V takom prípade bude kontaktovaný náhradník, a to podľa vyžrebovaného poradia.

- Organizátor a usporiadateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné problémy pri prijatí výhry výhercom, pokiaľ tieto problémy vznikajú z príčin na strane výhercu súťaže.

VIII. INFORMOVANIE O VÝHERCOCH SÚŤAŽE

Zoznam výhercov bude zverejnený na stránkach www.nestle.cz/sk/sutaze. Výhercovia budú zverejnení vo formáte Meno P., Mesto. Kompletný zoznam výhercov bude zverejnený najneskôr do 14 pracovných dní od záverečného žrebovania o hlavnú výhru.

IX. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Registráciou do súťaže súťažiaci potvrdzuje, že dobrovoľne: - Vyjadruje svoj výslovný súhlas s pravidlami tejto súťaže a potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil. - Dáva výslovný súhlas prevádzkovateľovi (resp. sprostredkovateľovi, ďalšiemu sprostredkovateľovi a tretej strane) so spracúvaním osobných údajov na účely tejto súťaže v rozsahu uvedenom nižšie.

PRÁVA SÚŤAŽIACEHO V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon OOÚ“) má subjekt podľa § 21 zákona OOÚ právo na prístup ku osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Subjekt má podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Subjekt má zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Subjekt má ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov.

V súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov má subjekt práva podľa článku 12–23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií.

Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.

Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne.

Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.

Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.

Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.

KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e‐mailu na adresu: info@nestle.sk.

Uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e‐mailu na adresu: info@nestle.sk. Odvolaním svojho súhlasu súťažiaci stráca nárok na výhru v súťaži.

Súťažiaci môže uplatniť sťažnosť u prevádzkovateľa alebo na orgáne dozoru, ktorým je vo veci spracúvania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

X. POSTUP PRI REKLAMÁCII

1. Všetky reklamácie týkajúce sa priebehu súťaže a/alebo nedoručenia výhry môžu byť zaslané písomne na adresu usporiadateľa: Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, 971 2 Prievidza. Reklamácia musí obsahovať meno, priezvisko, adresu súťažiaceho, telefonický kontakt, dátum a miesto situácie, ktorej sa reklamácia týka, popis pochybenia v priebehu súťaže a obsah požiadavky súťažiaceho. V prípade akýchkoľvek námietok alebo tvrdení súťažiaceho má dôkazné bremeno súťažiaci.

2. Reklamáciu posudzuje usporiadateľ v termíne do 30 dní od dátumu prijatia reklamácie. Odpoveď bude zaslaná súťažiacemu na uvedenú adresu.

3. Všetky reklamácie týkajúce sa priebehu súťaže a/alebo nedoručenia výhry musia byť usporiadateľovi doručené najneskôr do dňa 22. 11. 2019.

4. Osobné údaje zadané pri predložení reklamácie budú spracúvané výlučne s cieľom uskutočnenia reklamačnej procedúry.

XI. NÁROKY SÚŽAŽIACICH

1. Organizátor ani usporiadateľ týmto nie je voči súťažiacim nijako zaviazaný. Súťažiaci nemajú nárok na žiadne iné plnenia zo strany organizátora ani usporiadateľa, než tie ako sú uvedené v týchto pravidlách.

2. Výhra nie je právne vymáhateľná.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na www.nestle‐cereals‐lottery.com. Na Vaše otázky radi odpovieme na bezplatnej infolinke 0800 135 135 v pracovných dňoch 8.00‐11.30 a 13.00‐ 16.00, alebo na Facebook Cereálie Nestlé .

2. Organizátor a usporiadateľ súťaže si vyhradzujú právo bez náhrady zmeniť dobu trvania súťaže, súťaž odložiť, prerušiť alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá počas celej doby jej trvania a to tak, že zmenu uverejnia na internetovej stránke www.nestle‐cereals‐lottery.com a www.nestle.sk.

3. Organizátor a usporiadateľ súťaže vyhlasujú, že všetky informácie týkajúce sa súťaže, ktoré sú zverejnené v reklamných materiáloch, majú výlučne informačný charakter.

4. E‐mailová adresa, ktorú súťažiaci uvedie v rámci súťažnej registrácie je zo strany usporiadateľa považovaná za e‐mailovú adresu súťažiaceho. Do súťaže sa môže každý jednotlivý súťažiaci zapojiť iba s jednou konkrétnou e‐mailovou adresou – ak usporiadateľ alebo organizátor zistí opak, bude takýto súťažiaci zo súťaže bez náhrady vylúčený.

5. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Neprevzaté výhry alebo výhry, ktoré nebolo možné v rámci súťaže prideliť, prepadajú usporiadateľovi.

6. Organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za to, keď účastník podá nesprávne, neúplné alebo nepravdivé osobné údaje alebo iné informácie, ktoré znemožnia informovanie výhercu o výhre a/alebo doručenie výhry. V situácii popísanej v predchádzajúcej vete stráca výherca právo na výhru a výhra prepadá usporiadateľovi.

7. Usporiadateľ, resp. organizátor s jeho súhlasom, je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor so súhlasom usporiadateľa má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo súťažiacich zo súťaže v prípade, že by takýto súťažiaci porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov alebo škody, ktorá by vylúčením mohla súťažiacemu vzniknúť.

8. Súťažiaci bude vylúčený, a to bez náhrady nákladov alebo škody, ktorá by vylúčením mohla súťažiacemu vzniknúť v prípade, že usporiadateľ alebo organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo súťažiacich alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za škody, ktoré súťažiacemu vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži alebo v súvislosti s čerpaním výhry.

9. V prípade, že usporiadateľ alebo organizátor zistí preukázateľné konanie súťažiaceho porušujúce tieto pravidlá, súhlasí súťažiaci nad rámec vyššie uvedeného základného súhlasu s tým, že usporiadateľ bude oprávnený uložiť vo svojej databáze samotnú e‐mailovú adresu aplikovanú k porušeniu pravidiel, a bude oprávnený neumožniť použitie tejto e‐mailovej adresy pre ďalšiu účasť v tejto a ďalších spotrebiteľských súťažiach toho istého usporiadateľa.

10. Pre všetky právne vzťahy vyplývajúce z týchto pravidiel je príslušná právna úprava Slovenskej republiky. Všetky spory vznikajúce pri výkone povinností spojených so súťažou budú predložené na riešenie príslušnému všeobecnému súdu.

V Bratislave dňa 24. 5. 2019

Produkty

 • Cini Minis
 • Cookie Crisp
 • Nesquik
 • Chocapic
 • Honey Cheerios
 • Lion

ZOZNAM VÝHERCOV

 • VÝHERCOVIA
 • Mária S.
 • Kráľovský Chlmec
 • Andrea V.
 • Michalovce
 • Štefan S.
 • Kráľovský Chlmec
 • Lea Š.
 • Tvrdošovce
 • Mária Z.
 • Zvolen
 • Marián F.
 • Solčany
 • Adriana C.
 • Krásno nad Kysucou
 • Silvia Š.
 • Košice - Šaca
 • Viktor B.
 • Prievidza
 • Diana P.
 • Svätý Jur
 • VÝHERCOVIA
 • Stanislava B.
 • Lednické Rovne
 • Ján H.
 • Čierna nad Tisou
 • Gabriela S.
 • Kolárovo
 • Viera V.
 • Kokava nad Rimavicou
 • Alžbeta S.
 • Stará Ľubovňa
 • Zdena P.
 • Nimnica
 • Ilona K. R.
 • Jelka
 • Mária P.
 • Brusno
 • Bori B.
 • Nitra
 • Vilma C.
 • Krásno nad Kysucou
 • VÝHERCOVIA
 • Nikola M.
 • Nitra
 • Hedviga H.
 • Trenčianska Turná
 • Kristína R.
 • Prievidza
 • Maťa P.
 • Brusno
 • Attila F.
 • Kolárovo
 • Hana H. D.
 • Solčianky
 • Zuzana G.
 • Oščadnica
 • Justin C.
 • Krásno nad Kysucou
 • Marek B.
 • Prievidza
 • Štefan B.
 • Prievidza
MÁTE OTÁZKU? KONTAKTUJTE NÁS!