Celozrnnosť, z peňazí radosť

Hlavná výhra 10x

500 EUR

Denná výhra:

award.500.count award.500.value
150x 50 EUR

Zisti, či si vyhral!

Mechanika súťaže

Kúp

súťažné balenie
raňajkových cereálií Nestlé*.
Nezabudni si uschovať
pokladničný doklad.

Zaregistruj

číslo pokladničného dokladu tu
a ihneď zisti, či si vyhral
50 EUR!

Každé

zaregistrované číslo pokladničného dokladu je automaticky zaradené
do zlosovania o hlavnú výhru
10 x 500 EUR!

Obdobie registrácie: 19. 8. 2017 - 17. 9. 2017

Nezabudni si uschovať všetky zaregistrované pokladničné doklady súťažného výrobku. Spracovateľom súťaže je spoločnosť MAKROFAKT, spol. s r.o., registrovaná v Bratislave.
Súťaž je určená osobám, ktoré v deň zapojenia sa do súťaže dosiahli vek 18 rokov, majú plnú spôsobilosť na právne úkony a majú doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky.
Osobné údaje sú spracúvané a uchovávané za účelom organizácie súťaže a vyhlásenia výsledkov súťaže.
Účastník má k svojim osobným údajom prístup a môže ich upravovať.
*Zoznam súťažných výrobkov, ktoré sú zaradené do súťaže, je dostupný v sekcii VÝROBKY, na tejto stránke.

register.title

?
* Všetky polia sú povinné

Zotri obrázok zŕn
nižšie a zisti, či si vyhral

register.question.mark.q5

Pravidlá

Pravidlá súťaže „Celozrnnosť, z peňazí radosť”
(ďalej len „Pravidlá“)

§ 1
Rozsah úpravy

Tieto Pravidlá Súťaže s názvom "Celozrnnosť, z peňazí radosť" (ďalej len „Súťaž“) stanovujú podmienky účasti na Súťaži a podmienky odmeňovania Účastníkov zúčastňujúcich sa Súťaže, a tiež práva a povinnosti Účastníkov, Spracovateľa a Objednávateľa Súťaže.

§ 2
Všeobecné ustanovenia

1. Spracovateľom Súťaže je spoločnosť MAKROFAKT, spol. s r.o., Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČ: 35726971, IČ DPH: SK2020228650, zapísaná v Obchodnom registri u Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 15490/B (ďalej len „Spracovateľ“).
2. Objednávateľom Súťaže je spoločnosť Cereal Partners Slovak Republic, s.r.o, Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, IČO 36 015 237, IČ DPH SK202007611, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 3597/R (ďalej len „CPS“ alebo „Objednávateľ“).
3. Súťaž je súčasťou globálnej propagačnej akcie spoločnosti Cereal Partners Worldwide – Nestlé & General Mills Chemin du Viaduc, 1 – Case Postale – 1000 Lausanne 16 – Švajčiarsko, v mene ktorej na území Slovenskej republiky pôsobí CPS.
4. Do Súťaže sú zahrnuté všetky výrobky raňajkových cereálií značky Nestlé okrem cereálnych tyčiniek značky Nestlé, tie do Súťaže zahrnuté nie sú. Výrobky zahrnuté do Súťaže môžu, ale nemusia byť špeciálne označené nálepkou umiestnenou na prednej strane obalu. Výrobky musia byť zakúpené na území Slovenskej republiky v období od dňa 12. 8. 2017 do dňa 17. 9. 2017. Miesto nákupu, dátum nákupu a zakúpený výrobok musia byť čitateľné na pokladničnom doklade o kúpe alebo faktúre.
5. Súťaž sa začína dňa 19. 8. 2017 a trvá do dňa 17. 9. 2017 (ďalej len Doba trvania Súťaže). Účasť Účastníkov na Súťaži trvá od dňa 19. 8. 2017 od 00.00 do dňa 17. 9. 2017 do 23.59. Do Súťaže môžu byť zahrnuté výrobky zakúpené v období už od dňa 12. 8. 2017 do dňa 17. 9. 2017. Výber výhercov denných výhier trvá od dňa 19. 8. 2017 od 00.00 do dňa 17. 9. 2017 do 23.59. Výber výhercov hlavných výhier sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Dátumy a hodiny otvorenia Brán (dátum a čas priznania dennej výhry) patria do rozpätia od dňa 19. 8. 2017 od 00.00 do dňa 17. 9. 2017 do 23.59.
6. Hlavné výhry podliehajú dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. Zákon z dani z príjmov v platnom znení nakoľko ich nadobúdacia hodnota presahuje hranicu stanovenú zákonom (350€). Daň vo výške 19% odvedie zo sumy v prospech výhercu Objednávateľ Súťaže.
7. Spracovateľ a Objednávateľ vyhlasujú, že nenesú zodpovednosť za nedostatky v zásobovaní jednotlivých predajných miest výrobkami podľa § 2 ods. 4 týchto Pravidiel, ktoré oprávňujú k účasti na Súťaži.

§ 3
Účasť na Súťaži

1. Účasť na Súťaži má dobrovoľný charakter.
2. Účastník svojím zapojením sa do Súťaže vyjadruje súhlas s týmito Pravidlami.
3. Zúčastniť Súťaže sa môžu iba osoby, ktoré majú doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky.
4. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú pracovníkmi a/alebo predstaviteľmi Spracovateľa a pracovníkmi a/alebo predstaviteľmi Objednávateľa. Účasť členov najbližšej rodiny osôb uvedených v predchádzajúcej vete, t.j. predkov, potomkov, súrodencov, manželov, manželov súrodencov, rodičov manželov a prisvojených osôb, a tiež osôb trvale bývajúcich s nimi v spoločnej domácnosti, je vylúčená.
5. Súťaže sa môžu zúčastniť výlučne osoby, ktoré v deň zapojenia sa do Súťaže dosiahli vek 18 rokov a majú plnú spôsobilosť na právne úkony.

§ 4
Zásady účasti na Súťaži

1. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:
a) vykonajú nákup minimálne 1 ks ľubovoľného výrobku raňajkových cereálií značky Nestlé uvedeného v § 2 ods. 4 týchto Pravidiel, b) po uskutočnení nákupu, uvedeného v bode 1, zaregistrujú pokladničný doklad súťažného výrobku uvedeného v § 2 ods. 4 týchto Pravidiel na internetovej stránke www.nestle-cereals-lottery.com v súlade so zásadami podľa tohto § 4, c) vlastnia originál pokladničného dokladu alebo faktúry, ktoré dokladujú uskutočnenie nákupu uvedeného v bode 1 počas doby trvania Súťaže, d) do Súťaže je možné zapojiť sa aj viackrát, avšak vždy s novým pokladničným dokladom, ktorý bude obsahovať nákup minimálne 1 výrobku raňajkových cereálií Nestlé podľa § 2 ods. 4 týchto Pravidiel. 2. Kúpa výrobku oprávňujúceho k účasti na Súťaži sa môže uskutočniť v ľubovoľnom predajnom mieste na území Slovenskej republiky, v období od dňa 12. 8. 2017 do dňa 17. 9. 2017.
3. Pokladničný doklad alebo faktúra dokladujúce vykonanie kúpy výrobku oprávňujúceho k účasti na Súťaži nemôžu byť zničené ani poškodené natoľko, že znemožnia verifikáciu výrobku, ktorý bol zakúpený v danom predajnom mieste. Pokladničné doklady alebo faktúry, ktoré budú nečitateľné, zničené alebo poškodené natoľko, že znemožnia verifikáciu, nebudú Spracovateľom brané do úvahy a zabránia Účastníkovi v účasti na Súťaži a získaní výhry.
4. Unikátny kód, ktorý slúži ako súťažný kód je číslo pokladničného dokladu, dokladujúceho vykonanie kúpy výrobku oprávňujúceho k účasti na Súťaži. Číslo pokladničného dokladu doručeného Spracovateľovi sa musí zhodovať s číslom, ktoré Účastník zaregistroval na stránke www.nestle-cereals-lottery.com a ktoré bolo vyžrebované ako výherné.

Registráciu podľa ods. 1 bodu b) zhora uskutoční Účastník na internetovej stránke www.nestle-cereals-lottery.com
Účastník počas registrácie: a) zadá číslo pokladničného dokladu, ktorý dokladuje kúpu niektorého z výrobkov uvedených v § 2 ods. 4 týchto Pravidiel, b) zadá svoju e-mailovú adresu, c) zaznačením voliteľného poľa umiestneného pri registračnom formulári (tzv. checkbox) vyhlasuje, že spĺňa podmienky uvedené v § 3 ods. 3 až 5 týchto Pravidiel, d) súhlasí s ustanoveniami týchto Pravidiel, e) súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v súlade s § 9 týchto Pravidiel. 5. Účastník má právo vykonať viac ako jedno zadanie kódu počas doby trvania Súťaže, a to pod podmienkou, že každé ďalšie zadanie sa bude týkať ďalšieho nákupu výrobku uvedeného v § 2 ods. 4 týchto Pravidiel a Účastník sa bude legitimovať pokladničným dokladom alebo faktúrou, ktorými doloží svoj nákup. Spracovateľ však vylučuje možnosť vykonať viac ako 10 platných zadaní jedným Účastníkom v priebehu jedného dňa.
6. V prípade, že Účastník zakúpi niekoľko výrobkov raňajkových cereálií Nestlé uvedených v § 2 ods. 4 týchto Pravidiel a tieto budú uvedené na jednom pokladničnom doklade alebo faktúre, je oprávnený uskutočniť len jedno zadanie kódu z pokladničného dokladu alebo faktúry.
7. Ak Účastník nesplní ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok, nie je mu umožnené zúčastniť sa Súťaže.

§ 5
Výhry

1. Pre Súťaž je určený súbor výhier.
2. Výhry sú rozdelené do dvoch úrovní. Hlavnú výhru v počte 10 ks predstavuje finančná čiastka v hodnote 500 EUR (po zdanení). Hlavné výhry podliehajú dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. Zákon z dani z príjmov v platnom znení nakoľko ich nadobúdacia hodnota presahuje hranicu stanovenú zákonom (350 EUR). Daň vo výške 19% odvedie zo sumy v prospech výhercu Objednávateľ súťaže. Hlavná výhra pred zdanením predstavuje čiastku 535,18 EUR.
3. Dennú výhru v počte 150 ks predstavuje finančná čiastka v hodnote 50 EUR.
4. Výhry sú Výhercom priznávané na základe zásad uvedených v § 6 týchto Pravidiel.
5. Výherca, ktorému bola priznaná výhra, nemá právo na jej zámenu za inú výhru alebo akúkoľvek inú odmenu.
6. Výherca nie je oprávnený preniesť právo na prijatie výhry na tretiu osobu.
7. Pre obdržanie výhry je nevyhnutné splniť formálne podmienky uvedené v § 7 týchto Pravidiel.

§ 6
Priznávanie výhier

DENNÉ VÝHRY
1. Priznávanie výhier sa uskutoční v sídle Spracovateľa.
2. Bezprostredne po zaregistrovaní pokladničného dokladu súťažného výrobku uvedeného v § 2 ods. 4 týchto Pravidiel na internetovej stránke www.nestle-cereals-lottery.com v súlade s § 4 týchto Pravidiel systém skontroluje, či je otvorená Brána, t. j. či zadanie kódu Účastníkom je prvé po uplynutí dátumu a hodiny, ku ktorej je pripísaná denná výhra. Denné výhry sú priznávané v poradí podľa času registrácie. V prípade, že žiadny Účastník nezaregistruje kód v čase medzi dvoma Bránami definovanými podľa § 2 ods. 5 týchto Pravidiel, nepripísaná denná výhra bude pridelená prvému Účastníkovi, ktorý zadá kód v ďalšom časovom úseku, pre ktorý je určená ďalšia denná výhra. Účastník, ktorý zadá kód ako druhý, získa nasledujúcu dennú výhru (prvú pripísanú k tomuto časovému úseku).
3. Počas Doby trvania Súťaže bude otvorených 150 Brán. Účastníci nie sú informovaní o presnom čase otvorenia Brán.
4. Počas každého otvorenia Brány je priznaná jedna denná výhra.

HLAVNÉ VÝHRY
5. Priznávanie výhier sa uskutoční v sídle Spracovateľa.
6. Do žrebovania o hlavnú výhru budú zaradení všetci Účastníci Súťaže, ktorí zaregistrovali pokladničný doklad súťažného výrobku uvedeného v § 2 ods. 4 týchto Pravidiel na internetovej stránke www.nestle-cereals-lottery.com v súlade s § 4 týchto Pravidiel. Žrebovanie výhercov hlavných výhier sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia Súťaže náhodným výberom. Žrebovanie prebehne elektronicky za prítomnosti zástupcu Spracovateľa. O priebehu žrebovania bude spísaný zápis.

§ 7
Informovanie o výhre. Odovzdanie výhry

DENNÉ VÝHRY
1. Výherca, ktorému bola priznaná denná výhra, automaticky získava na internetovej stránke informáciu o výhre.
2. Zároveň obdrží potvrdzujúci e-mail s oznámením o získaní dennej výhry a správu s informáciami o tom v akom termíne je Výherca povinný poslať scan alebo fotografiu originálu pokladničného dokladu alebo faktúry, ktorými doloží nákup výrobku oprávňujúceho k účasti na Súťaži. Zaslanie dokumentu elektronicky musí Účastník uskutočniť najneskôr do 5 pracovných dní od obdržania tejto správy informujúcej o výhre na adresu cerealie@makrofakt.sk.
3. Pre získanie výhry je Výherca v priebehu 5 pracovných dní od doručenia emailovej správy, ktorá je predmetom predchádzajúceho odseku, povinný poslať fotografiu alebo scan pokladničného dokladu o kúpe výrobku, meno, priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo, číslo bankového účtu z e-mailovej adresy, ktorú Výherca zadal počas registrácie (dátum kúpy produktu na doklade musí byť skorší alebo rovnaký ako dátum prihlásenia sa do Súťaže),
4. Po overení pokladničného dokladu alebo faktúry Spracovateľom a potvrdení, že spĺňa podmienky Pravidiel, je výhra zaslaná Výhercovi.
5. Odoslanie výhry sa uskutoční v termíne najneskôr do 14 pracovných dní od doručenia kompletných kontaktných údajov Výhercu a súťažného pokladničného dokladu alebo faktúry dokladujúce dátum kúpy výrobku v období od 12. 8. 2017 do 17. 9. 2017. (resp. overenia nároku na výhru) Spracovateľovi, za predpokladu, že Výherca splní všetky podmienky účasti v Súťaži.

HLAVNÉ VÝHRY
6. Výherca, ktorý získa nárok na hlavnú výhru, sa to dozvie prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu do 2 pracovných dní od momentu uskutočnenia losovania hlavných výhier. Potvrdzovací e-mail bude obsahovať informáciu o zaslaní fotografie alebo scanu pokladničného dokladu alebo faktúry ktorými doloží nákup výrobku oprávňujúceho k účasti na Súťaži, meno, priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo, číslo bankového účtu z e-mailovej adresy, ktorú Výherca zadal počas registrácie (dátum kúpy produktu na doklade musí byť skorší alebo rovnaký ako dátum prihlásenia sa do Súťaže). Zaslanie dokumentu elektronicky musí účastník uskutočniť najneskôr do 5 pracovných dní od obdržania tejto správy informujúcej o výhre na adresu cerealie@makrofakt.sk.
7. Po overení pokladničného dokladu alebo faktúry Spracovateľom a potvrdení, že spĺňa podmienky Pravidiel, je výhra zaslaná Výhercovi.
8. Odoslanie výhry sa uskutoční v termíne najneskôr do 14 pracovných dní od doručenia kompletných kontaktných údajov Výhercu a súťažného pokladničného dokladu alebo faktúry dokladujúce dátum kúpy výrobku v období od 12. 8. 2017 do 17. 9. 2017. (resp. overenia nároku na výhru) Spracovateľovi, za predpokladu, že Výherca splní všetky podmienky účasti v Súťaži.
9. Nesplnenie podmienok, ktoré sú predmetom § 4 týchto Pravidiel, spôsobí, že Výherca stráca právo na získanie výhry.
10. Každý Účastník Súťaže, ktorý splnil podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel, môže vyhrať hlavnú výhru len raz. Možnosť Účastníka Súťaže opakovane vyhrať v Súťaži dennú výhru nie je vylúčená. Opakované splnenie podmienok účasti v Súťaži podľa § 4 týchto Pravidiel zo strany jedného (1) Účastníka Súťaže a na základe toho jeho opakované zaradenie do Súťaže je dovolené a zvyšuje jeho šancu na výhru v Súťaži.
11. Pre rozdanie neudelených denných výhier v prípadoch, ak Výherca nesplnil všetky podmienky na priznanie výhry, v dňoch 31. 8. 2017 a 17. 9. 2017 budú otvorené dodatočné výherné Brány podľa počtu neudelených denných výhier.
12. Spracovateľ a Objednávateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné problémy pri prijatí výhry Výhercom, pokiaľ tieto problémy vznikajú z príčin na strane Výhercu Súťaže.
13. Výhry budú Výhercom zaslané prevodom na bankový účet uvedený v zaslaných kontaktných údajoch Výhercu. Spracovateľ neručí a nezodpovedá za prípadné náklady vzniknuté Výhercovi pri prevedení finančnej čiastky na jeho účet vyplývajúcich z podmienok jeho osobného účtu za prijatie platby. Spracovateľ neručí a nezodpovedá za prípadné náklady vzniknuté pri prevedení finančnej čiastky na účet vedený mimo Slovenskej republiky. Takéto náklady budú hradené výhercom.

§ 8
Informovanie o Výhercoch Súťaže

Zoznam Výhercov bude zverejnený na stránkach www.nestle-cereals-lottery.com a www.nestle.sk/sk/sutaze, Výhercovia budú zverejnený vo formáte Meno P., Mesto. Kompletný zoznam Výhercov bude zverejnený najneskôr do 14 pracovných dní od ukončenia Súťaže.

§ 9
Spracúvanie osobných údajov

1. Účastník Súťaže vstupom do Súťaže, registráciou a prípadne zaslaním požadovaných kontaktných údajov Výhercu súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež len „údaje“) pre potreby Súťaže a pre vyhlásenie výsledkov a s ich zaradením do databázy spoločnosti Cereal Partners Slovak Republic, s.r.o, Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, IČO 36 015 237, IČ DPH SK202007611, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 3597/R (ďalej len „spoločnosť“), ako prevádzkovateľa, a s ich prípadným spracúvaním prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je Spracovateľ, t. j. ponúkanie produktov a služieb, informovanie o marketingových akciách, ako aj na zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov a to na 2 roky odo dňa poskytnutia údajov, príp. do odvolania súhlasu.
2. Ďalej berie na vedomie, že má práva zaručené zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení, najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na prevádzkovateľa alebo i priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.
3. Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, číslo bankového účtu, telefónne číslo, doručovacia adresa.
4. Osobné údaje sa spracúvajú najmä na evidenciu súťažiacich (ďalej tiež ako „účastník Súťaže“), na dobu od ich poskytnutia v rámci Súťaže až do vyhlásenia výsledkov Súťaže, resp. do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však na 2 roky od ich poskytnutia. Osobné údaje sú od účastníka Súťaže získavané na základe registrácie a zaslaním požadovaných osobných údajov Výhercu. Osobné údaje účastníka Súťaže budú spracúvané vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze prevádzkovateľa, popr. sprostredkovateľom, s ktorým prevádzkovateľ uzavrie príslušnú zmluvu. Všetky dáta sú ukladané v digitálnej forme.
5. Ak požiada účastník Súťaže o informáciu o spracúvaní svojich osobných údajov, je mu prevádzkovateľ a prípadne i sprostredkovateľ povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Prevádzkovateľ, resp. sprostredkovateľ, má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nutné na poskytnutie informácie. Každý účastník Súťaže, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ či sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života účastníka Súťaže alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav (blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidácia osobných údajov). Účastník Súťaže má ďalej právo sa so svojimi oprávnenými žiadosťami obracať na prevádzkovateľa alebo na sprostredkovateľa, a ak im prevádzkovateľ nevyhovie, tak na Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa však môže účastník Súťaže obrátiť aj priamo.
6. Tento súhlas môže účastník Súťaže kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu je považované odvolanie učinené prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: cerealie@makrofakt.sk. Odvolaním svojho súhlasu účastník Súťaže stráca nárok na výhru v Súťaži.
7. Označením políčka súhlasu (a prípadným odoslaním správy) vyslovuje účastník Súťaže svoj bezvýhradný a dobrovoľný súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov,  s tým, aby jeho osobné údaje: meno a priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, elektronická (e-mailová) adresa (ďalej len „osobné údaje“) boli na účely (i) uskutočnenia dodávok, (ii) zisťovania spokojnosti s poskytovanými službami, (iii) vykonávania prieskumu obchodu a služieb, (iv) vykonávania iných marketingových, reklamných a prieskumných účelov, (v) vytvárania databázy, (vi) vedenia štatistiky zhromažďovala a spracúvala spoločnosť. Účastník Súťaže dáva spoločnosti súhlas s používaním svojich osobných údajov na hore uvedené účely.

§ 10
Postup pri reklamácii

1. Všetky reklamácie týkajúce sa priebehu Súťaže a/alebo nedoručenia výhry môžu byť zaslané písomne na adresu Objednávateľa: Cereal Partners Slovak Republic, s.r.o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza. Reklamácia musí obsahovať meno, priezvisko, adresu Účastníka, telefonický kontakt, dátum a miesto situácie, ktorej sa reklamácia týka, druh hry, presný popis pochybenia v priebehu Súťaže a obsah požiadavky Účastníka. Reklamáciu posudzuje Objednávateľ v termíne do 30 dní od dátumu prijatia reklamácie. Odpoveď je zasielaná Účastníkovi na podanú adresu.
2. Všetky reklamácie týkajúce sa priebehu Súťaže a/alebo nedoručenia výhry musia byť Objednávateľovi doručené najneskôr do dňa 10. 11. 2017.
3. Osobné údaje zadané pri predložení reklamácie budú spracúvané výlučne s cieľom uskutočnenia reklamačnej procedúry.

§ 11
Nároky Účastníkov

1. Spracovateľ ani Objednávateľ týmto nie je voči Účastníkom Súťaže nijako zaviazaný. Účastníci Súťaže nemajú nárok na žiadne iné plnenia zo strany Spracovateľa ani Objednávateľa, ako sú uvedené v týchto Pravidlách.
2. Výhra nie je právne vymáhateľná.

§ 12
Záverečné ustanovenia

1. Tieto Pravidlá sú dostupné na internetovej stránke www.nestle-cereals-lottery.com, www.nestle.sk/sk/sutaze a v kancelárii Objednávateľa, ktorá sa nachádza na adrese: Cereal Partners Slovak Republic, s.r.o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza.
2. O reklamáciách rozhoduje s konečnou platnosťou Objednávateľ Súťaže.
3. Spracovateľ a Objednávateľ Súťaže si vyhradzujú právo bez náhrady zmeniť dobu trvania Súťaže, Súťaž odložiť, prerušiť alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej Pravidlá počas celej doby jej trvania a to tak, že zmenu uverejnia na internetovej stránke www.nestle-cereals-lottery.com, www.nestle.sk/sk/sutaze kde sú zároveň k dispozícii platné a úplné pravidlá.
4. Spracovateľ ma právo vylúčiť ktoréhokoľvek z Účastníkov zo Súťaže v prípade, že by takýto Účastník porušoval Pravidlá, a to bez nároku nákladov alebo škody, ktorá by vylúčením mohla Účastníkovi vzniknúť.
5. Spracovateľ a Objednávateľ Súťaže vyhlasuje, že všetky informácie týkajúce sa Súťaže, ktoré sú zverejnené v reklamných materiáloch, majú výlučne informačný charakter.
6. Spracovateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže, ktorého správanie vykazuje známky nekalého alebo podvodného správania (napr. zadanie viacerých súťažných kódov k jednému pokladničnému dokladu).
7. Spracovateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť Účastníka Súťaže, ktorého správanie nie je v súlade s pravidlami webovej stránky.
8. Spracovateľ Súťaže nenesie zodpovednosť za to, keď Účastník podá nesprávne, neúplné alebo nepravdivé osobné údaje alebo iné informácie, ktoré znemožnia informovanie Výhercu o výhre a/alebo doručenie výhry. V situácii popísanej v predchádzajúcej vete stráca Výherca právo na výhru a výhra zostáva u Spracovateľa. Spracovateľ Súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto Súťaže vrátane doby jej platnosti, alebo Súťaž ukončiť, a to v priebehu celého obdobia trvania Súťaže.
9. Pre všetky právne vzťahy vyplývajúce z týchto Pravidiel je príslušná právna úprava Slovenskej republiky.
10. Všetky spory vznikajúce pri výkone povinností spojených so Súťažou budú predložené na riešenie príslušnému všeobecnému súdu.

V Bratislave dňa 24. 5. 2017

products.title

Výhercovia

MENO P. Mesto Výhra
Regína M.Nitra50 EUR
František P.Nové Zámky50 EUR
Ivana J.Bobot50 EUR
Milan V.Košice50 EUR
Oľga P.Nové Zámky50 EUR
Jana K.Bratislava50 EUR
Radoslav U.Košice50 EUR
Lívia K.Pohranice50 EUR
Danka M.Prievidza50 EUR
Katarína M.Žilina50 EUR
Adriana H.Nové Zámky50 EUR
Lenka H.Veľký Ďur50 EUR
Roman M.Topoľčianky50 EUR
Anna H.Topoľčianky50 EUR
Zdenka K.Jasová50 EUR
Arpád Č.Čierna nad Tisou50 EUR
František P.Nové Zámky50 EUR
Radoslav U.Košice50 EUR
Ladislav M.Tešedíkovo50 EUR
Magdaléna K.Zlaté Moravce50 EUR
Daniel H.Jasová50 EUR
Ladislav J.Topoľčianky50 EUR
Oľga P.Nové Zámky50 EUR
Naďa K.Jedľové Kostoľany50 EUR
Jozef B.Šurany50 EUR
Karol O.Žitavany50 EUR
Daniel H.Jasová50 EUR
Rastislav H.Topoľčianky50 EUR
Ladislav M.Tešedíkovo50 EUR
Anna C.Zlaté Moravce50 EUR
Jozef K.Jasová50 EUR
Ján M.Šaľa50 EUR
Alena M.Nitra50 EUR
Radovan B.Šamorín50 EUR
Hana H.Topoľčianky50 EUR
Dominik K.Humenné50 EUR
Jozef H.Jasová50 EUR
Veronika S.Semerovo50 EUR
Ria O.Žitavany50 EUR
Jozef C.Zlaté Moravce50 EUR
Michaela V.Handlová50 EUR
Eva M.Bratislava50 EUR
Ján M.Šaľa50 EUR
Mária V.Handlová50 EUR
Martin Š.Bratislava50 EUR
Iveta M.Bratislava50 EUR
František P.Nové Zámky50 EUR
Silvia Č.Madunice50 EUR
Zuzana Z.Topoľčianky50 EUR
Alena M.Bratislava50 EUR
Jozef B.Šurany50 EUR
Tomáš I.Veľké Ludince50 EUR
Natália K.Jedľové Kostoľany50 EUR
Ladislav J.Topoľčianky50 EUR
Eva M.Prešov50 EUR
Anna C.Zlaté Moravce50 EUR
Zuzana Z.Čečejovice50 EUR
Katarína P.Kúty50 EUR
Alena M.Topoľčianky50 EUR
Richard K.Bardejov50 EUR
Jaroslav Č.Madunice50 EUR
Petra K.Kysucké Nové Mesto50 EUR
Miroslav K.Bardejov50 EUR
Lucia L.Zvolen50 EUR
Petr N.Veľký Ďur - Rohožnica50 EUR
Ján M.Šaľa50 EUR
Jozef L.Zvolen50 EUR
Marcela B.Bytča50 EUR
Zuzana K.Maňa50 EUR
Michaela N.Kolárovo50 EUR
Viktória P.Veľké Kapušany50 EUR
Lucia H.Chorvátsky Grob - Čierna Hora50 EUR
Miroslava B.Šurany50 EUR
Miroslav K.Bardejov50 EUR
Mária P.Žilina50 EUR
Ján M.Šaľa50 EUR
Slávka F.Partizánske50 EUR
Jozef L.Zvolen50 EUR
Peter C.Bardejov50 EUR
Valéria G.Jasová50 EUR
Andrea Č.Smižany50 EUR
Jozef B.Šurany50 EUR
Dušan K.Martin50 EUR
Oľga P.Nové Zámky50 EUR
Tomáš I.Veľké Ludince50 EUR
Jozef B.Šurany50 EUR
Dário P.Zvolen50 EUR
Ján M.Šaľa50 EUR
Miroslav K. Bardejov50 EUR
Adriana Č.Krásno nad Kysucou50 EUR
Tomáš B.Zvolen50 EUR
Miroslav Z.Bratislava50 EUR
Ján M.Šaľa50 EUR
Oľga P.Nové Zámky50 EUR
Vilma Č.Krásno nad Kysucou50 EUR
Jozef L.Zvolen50 EUR
Jana K.Beluša50 EUR
Barbora M.Bratislava50 EUR
Miroslava B.Šurany50 EUR
Justin Č.Krásno nad Kysucou50 EUR
Simona Ch.Trnava50 EUR
Iva M.Bratislava50 EUR
Ján M.Šaľa50 EUR
Miloš Č.Krásno nad Kysucou50 EUR
Mária O.Žitavany50 EUR
Mária O.Žitavany50 EUR
Oľga P.Nové Zámky50 EUR
Tomáš B.Zvolen50 EUR
Daniel K.Nové Mesto nad Váhom50 EUR
Dušan K.Martin50 EUR
Darina N.Veľký Ďur50 EUR
Dário P.Zvolen50 EUR
Lucia H.Chorvátsky Grob50 EUR
Ivana K.Martin50 EUR
Jaroslava Á.Bratislava50 EUR
Biba M.Bratislava50 EUR
Martin B.Michalovce50 EUR
Anna K.Nové Mesto nad Váhom50 EUR
Alena M. Bratislava50 EUR
Atila F.Kolárovo50 EUR
Peter C.Bardejov50 EUR
Eva K.Topoľčianky50 EUR
Naďa K.Jedľové Kostoľany50 EUR
Dušan K.Martin - Ľadoveň50 EUR
Ján V.Handlová50 EUR
Nika Z.Skýcov50 EUR
Jozef L.Zvolen50 EUR
Ján M.Šaľa50 EUR
František K.Krásno nad Kysucou50 EUR
Jana S.Nitra50 EUR
Dušan K.Nitra50 EUR
Anton S.Nitra50 EUR
Anna H.Zlaté Moravce50 EUR
Silvia B.Šurany50 EUR
Július Z.Čečejovice50 EUR
Dušan K.Nitra50 EUR
Tomáš H.Chorvátsky Grob50 EUR
Ján M.Šaľa50 EUR
Lucia L.Zvolen50 EUR
Alica M. K.Nitra50 EUR
Miroslava B.Šurany50 EUR
Silvia Č.Madunice50 EUR
Jana H.Košťany nad Turcom50 EUR
Marek B.Prievidza50 EUR
Valéria G.Jasová50 EUR
Marianna P.Bratislava50 EUR
Lenka H.Veľký Ďur50 EUR
Matúš P.Nové Zámky50 EUR
Ján K.Topoľčianky50 EUR
Peter L.Dubnica nad Váhom50 EUR
Peter Z.Topoľčianky50 EUR
MENO P. Mesto Výhra
Justin C.Krásno nad Kysucou500 EUR
Lucia L.Zvolen500 EUR
Katarína H.Vrútky500 EUR
Alica M. K.Nitra500 EUR
Jozef L.Zvolen500 EUR
Ján M.Šaľa500 EUR
Tatiana S.Hanušovce nad Topľou500 EUR
Jozef B.Bajč500 EUR
Dušan K.Nitra500 EUR
Peter C.Bardejov500 EUR

contact.title

Máš otázku? Pošli nám správu!

* Povinné pole