Pełne ziarna Pełna kasa

Nagroda główna 5x

10 000 zł

Nagrody dzienne:

100x 500 zł
1500x 100 zł

Sprawdź czy wygrasz!

Zasady loterii

Kup

płatki śniadaniowe Nestlé
biorące udział w promocji*
i zachowaj paragon

Zarejestruj

paragon tutaj
i od razu sprawdź, czy wygrałeś:
500 zł albo 100 zł!

Na koniec

wszystkie zgłoszenia biorą udział
losowaniu nagrody głównej:
5 x 10 000 zł!

Okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 01.07. do 30.09.2017 r.

Pamiętaj, zachowaj wszystkie zgłoszone paragony. Organizatorem Loterii promocyjnej i administratorem danych osobowych uczestników Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Loteria skierowana do osób, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z organizacją
i rozstrzygnięciem Loterii. Uczestnik podający dane ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
*Lista produktów promocyjnych biorących udział w Loterii dostępna w zakładce Produkty.

Weź udział

?
?
?
wszystkie pola są obowiązkowe

Zetrzyj ziarno
poniżej i sprawdź czy wygrałeś

register.question.mark.q5

Regulamin

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą
„Pełne ziarno, pełna kasa.”

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Pełne ziarno pełna kasa”, zwana dalej „Loterią”.

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 poz. 471 z późn.zm.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

§4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polski, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Loterii produkty promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ) (dalej: "Uczestnicy").
2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników spółki Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
5. Osoba zgłaszająca udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

§ 5 Zasady prowadzenia Loterii

1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego treść.
2. Udział w Loterii jest dobrowolny.
3. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii, a w przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w § 6 Regulaminu, naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
5. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia, zasady określa § 8 Regulaminu.

§ 6 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra do spraw finansów publicznych.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

§ 7 Obszar, na którym jest urządzana Loteria i czas trwania Loterii

1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
2. Loteria trwa od 27 czerwca 2017 r. do 16 lutego 2018 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 1 lipca 2017 r. i kończy się 30 września 2017 r. (dalej „Okres promocyjny”).

§ 8 Zasady organizacji Loterii

1. W Loterii udział biorą następujące produkty – płatki śniadaniowe Nestle: CINI MINIS, STRAWBERRY MINIS, NESQUIK, NESQUIK ALPHABET, NESQUIK DUO, CHOCAPIC, CHEERIOS MIODOWY, COOKIE CRISP, LION, określane dalej jako “Produkty Promocyjne”.
2. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, o której mowa w § 4 ust. 1 i która jednocześnie w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki: a. dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego; b. zachowa oryginalny paragon fiskalny potwierdzający zakup ww. Produktu Promocyjnego; c. dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pośrednictwem strony internetowej www.nestle-cereals-lottery.com (dalej „Strona internetowa”). 3. Zgłoszenie polega na: a. wpisaniu w formularzu numeru telefonu oraz adresu e-mail, b. wpisaniu w formularzu danych z paragonu fiskalnego: kolejny numer wydruku, unikatowy numer kasy rejestrującej, data zakupu, NIP podatnika wystawiającego paragon fiskalny; c. złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu; d. wysłaniu zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk; zwanej dalej „Zgłoszenie”.
4. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informacje czy do przesłanego Zgłoszenia przypisana jest Nagroda instant win (tj. czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem wygrywającym czy nie). W przypadku przypisania Nagrody instant win do Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje również informację jaka nagroda (I czy II stopnia) jest przypisana i jakie warunki należy spełnić w dalszej procedurze weryfikacji i wydania Nagrody instant win. Powyższe informacje wysyłane są również na adres e-mail wskazany w formularzu.
5. Do Loterii dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz. Zakup kilku Produktów Promocyjnych na jednym paragonie fiskalnym nie uprawnia do dokonania większej liczby Zgłoszeń z tego tytułu i otrzymania większej liczby numerów ID w losowaniu Nagrody Głównej. Oznacza to, że w przypadku chęci zakupu większej liczby Produktów Promocyjnych każdy z produktów musi znajdować się na innym paragonie fiskalnym.
6. W przypadku otrzymania informacji o przypisaniu do Zgłoszenia Nagrody instant win, w celu rozpoczęcia procedury weryfikacji należy kompletnie, czytelnie uzupełnić Oświadczenie (które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu), załączyć do niego oryginał paragonu fiskalnego, z tytułu którego przypisana została nagroda do Zgłoszenia i przesłać je do Organizatora, zgodnie z zasadami opisanymi w §10. Oświadczenie można pobrać również na Stronie internetowej.
7. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody.
8. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki: 1) jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany; 2) nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów; 3) zawiera nazwę (rodzaj) płatków Nestle, tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych zgodny z § 8 ust. 1 i 2 pkt a. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż paragon fiskalny potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu); 4) data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem wylosowanego Zgłoszenia i nie wcześniej niż 1 lipca 2017 r. o godzinie 0:00:00. 9. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii, Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
10. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć z Loterii Uczestnika, który się takim dowodem posłużył. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do dnia 4 grudnia 2017 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 4 dni roboczych od przedstawienia roszczenia przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora. Wezwanie do przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu. Postanowienie §10 ust.7 stosuje się odpowiednio.
11. W Loterii honorowany jest wyłącznie dowód zakupu będący paragonem fiskalnym.
12. Każde Zgłoszenie bierze udział w jednym losowaniu instant win oraz losowaniu Nagrody Głównej.
13. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 5 szt. (słownie: pięć) nagród instant win (niezależnie od stopnia). Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie, jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. się posługuje w Loterii. Z jednego adresu zamieszkania może wygrać maksymalnie dwóch Uczestników.

§ 9 Miejsce i termin losowań Nagród

1. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora. Losowania godzin otwarcia zwycięskich bramek do Nagród instant win odbywają się w siedzibie Organizatora od 27 czerwca 2017r. do 30 czerwca 2017r.
LOSOWANIA NAGRÓD INSTANT WIN
2. Przyznanie Nagród instant win I i II stopnia odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii wyświetlany jest Uczestnikowi komunikat z informacją czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim wraz ze wskazaniem, która nagroda jest przypisana do Zgłoszenia czy jest to Zgłoszenie niewygrywające. Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki tj. w sytuacji, kiedy dokonane zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest jako kolejne w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Odpowiednio jeśli w dwóch przedziałach czasowych nie zostanie dokonane żadne zgłoszenie, nagrody z tych przedziałów czasowych przypisywane są do kolejno drugiego i trzeciego Zgłoszenia z kolejnego przedziału czasowego itd.
3. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 1 600 bramek. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek w celu wydania wszystkich Nagród w Loterii. Wyznaczenie dodatkowych godzin otwarcia bramek jest proceduralnie zgodne z wyznaczeniem bramek, o których mowa w zdaniu pierwszym.
4. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek.

LOSOWANIE NAGRÓD GŁÓWNYCH
5. Nagroda Główna losowana jest według następującego schematu:
Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) ilość i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartoniku z cyfrą nie zawierającej się w katalogu wygenerowanych ID, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID.
6. Dany numer ID może być wylosowany tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID danego Uczestnika nie jest ono uwzględniany a losowanie jest powtarzane. W losowaniu Zgłoszeń rezerwowych numery ID muszą należeć do różnych Uczestników, oznacza to, że w przypadku wylosowania numeru ID z puli ID Uczestnika, który jest laureatem Nagrody Głównej (bądź który dokonał Zgłoszenia oznaczonego jako pierwsze zgłoszenie rezerwowe) nie jest ono uwzględniany i losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania ID innego Uczestnika.
7. Losowanie Nagród Głównych odbywa się w dniu 4 października 2017 r. spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym. W trakcie losowania, po wylosowaniu pięciu zwycięskich Zgłoszeń, losowane są również 2 Zgłoszenia rezerwowe do każdej Nagrody Głównej oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze i drugie. Prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest pierwszemu laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest drugiemu laureatowi rezerwowemu, jeśli i on nie spełni tych wymagań Nagroda Główna pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 10 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki,
miejsce i termin wydawania wygranych

1. Laureaci Nagród instant win powiadamiani są komunikatem Organizatora wyświetlanym na Stronie internetowej o okoliczności przyznania nagrody. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail laureata wysyłane jest potwierdzenie przypisania nagrody do zgłoszenia.
2. Laureat Nagrody Głównej informowany jest telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu o wyniku losowania w dniu losowania lub następnego dnia roboczego.
3. W przypadku braku kontaktu z laureatem Nagrody Głównej we wskazanym wyżej terminie (ust.2), Organizator ostatniego dnia wskazanego wyżej terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „LOTERIA NESTLE PLATKI: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Pelne ziarno pelna kasa”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.nestle-cereals-lottery.com” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie laureata, traci on prawo do Nagrody Głównej. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.
4. Laureat informowany jest o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora: 4.1. własnoręcznie podpisanego Oświadczenia laureata zawierającego dane osobowe laureata: 4.1.1. imię, nazwisko, dane adresowe: adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem, numeru konta bankowego i potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody, zgodnie treścią wzoru „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na Stronie internetowej oraz stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu – w przypadku Nagród instant win; 4.1.2. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL daty urodzenia, obywatelstwo, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem, numeru konta bankowego i potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody, zgodnie treścią wzoru „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na Stronie internetowej oraz stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu – w przypadku Nagród Głównych; 4.2. oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał wylosowanego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodny z § 8. 5. Laureat Nagrody Głównej dodatkowo zobowiązany jest podczas rozmowy, o której mowa w ust.2 do podania swoich danych osobowych wymaganych do identyfikacji (imię, nazwisko i adres).
6. Laureat jest zobowiązany do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską
na adres Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa,
w ciągu 4 dni roboczych od wyświetlenia komunikatu (Nagroda instant win) bądź rozmowy telefonicznej (Nagroda Główna) danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w odpowiednio ust. 4 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od uzyskania informacji określonej w ust. 1 lub odpowiednio w ust. 2. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
7. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem Nagrody Głównej z przyczyn leżących po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, wskazanym w Zgłoszeniu.
8. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do laureatów rezerwowych do Nagrody Głównej z tym zastrzeżeniem, że informacja o prawie do Nagrody Głównej przekazywana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez laureata bądź odpowiednio pierwszego /drugiego laureata rezerwowego.
9. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego laureata).
10. W przypadku, gdy laureat nagrody przejdzie negatywnie weryfikację (nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować) traci prawo do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora (z uwzględnieniem postanowień §9 ust.3).
11. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych paragonów fiskalnych. W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §8 ust.10.
12. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może do dnia 4 grudnia 2017 r., również zwrócić się do laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Loterii oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte). W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §8 ust.10.
13. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został laureat pisemnym wezwaniem Organizatora w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania Nagrody i oznacza utratę prawa do Nagrody.
14. Nagrody nie wydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.
15. Wyniki Loterii publikowane są na Stronie internetowej po przeprowadzeniu kompletnej procedury weryfikacji przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej Nagrody.
16. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.
17. Nagrody wydawane są przelewem do dnia 9 stycznia 2018 r.

§11 Wartość puli Nagród

1. Całkowita wartość puli Nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 255 555,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i 00/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 1 605 (słownie: tysiąc sześćset pięć) sztuk.
2. Nagrodami w Loterii są: a. Nagroda Główna: kwota pieniężna w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 1 111 zł (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych). Łączna wartość Nagrody Głównej to 11 111,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych i 00/100). Organizator przewidział 5 (słownie: pięć) Nagród Głównych w Loterii. b. Nagroda I stopnia w kwocie pieniężnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 100 (słownie: sto) nagród I stopnia w Loterii. c. Nagroda II stopnia w kwocie pieniężnej 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1500 (słownie: tysiąc pięćset) nagród II stopnia w Loterii. 3. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania w innej formie niż przewidziana Regulaminem.

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 29 stycznia 2018 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Pełne ziarno pełna kasa - reklamacja” i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Loterii znajduje się na Stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
3. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii i odbywają się tylko na numery z polskich zasobów numeracji. Organizator wysyła Nagrody wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
5. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. 2016 r. poz.47 z późn. zm.).
6. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie na potrzeby Loterii i zostaną usunięte po zakończeniu Loterii. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu i poprawiania jej danych osobowych.
8. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) jest Organizator.
9. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
10. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) jest Organizator.
11. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Loterii.
12. Uczestnik Loterii może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres pelneziarno@uniqueone.pl o tytule „Rezygnacja z uczestnictwa w Loterii » Pełne ziarno pełna kasa «” i w treści zawierając oświadczenie woli wraz z jego danymi osobowymi podanymi przy rejestracji w Loterii, jednakże cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii.
13. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym tj. z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2016 poz. 2032).
14. Odbiór wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie, udzielone przez Zwycięzcę i zawierające wszystkie wymagane dane (tj. imię, nazwisko, adres, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) wskazane w postanowieniach Regulaminu Loterii. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
15. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego zgłoszenie z Loterii. W przypadku wystąpienia przez uczestnika z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań/ przyznaniu nagrody, w którym jego zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody. Wniosek należy kierować poprzez wysłanie maila na adres pelneziarno@uniqueone.pl o tytule „Usunięcie zgłoszenia w Loterii » Pełne ziarno pełna kasa «” ze wskazaniem numeru paragonu fiskalnego, który ma zostać usunięty z Loterii.

products.title

Zwycięzcy

Zwycięzca Miasto Nagroda
Agata S.Kalisz100 Zł
Przemysław K.Warszawa100 Zł
Jacek O.Warszawa100 Zł
Anna P.Kraków100 Zł
Agnieszka H.Sosnowiec100 Zł
Marcin K.Warzymice100 Zł
Wioletta K.Warszawa100 Zł
Tomasz G.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Robert W.Wrocław100 Zł
Marlena Z.Mądrzechowo100 Zł
Aleksandra P.Kędzierzyn - Koźle100 Zł
Renata F.Gdów100 Zł
Monika K.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Anna M.Krosno100 Zł
Tomasz K.Warszawa100 Zł
Krzysztof W.Tarnów100 Zł
Waldemar K.Grodzisk Wielkopolski100 Zł
Anna C.Borowa100 Zł
Karol K.Gdańsk100 Zł
Agnieszka B.Ozorków100 Zł
Hubert K.Janki100 Zł
Adam Z.Warszawa100 Zł
Katarzyna M.Gdańsk100 Zł
Marianna J.Wołomin100 Zł
Joanna K.Krasiejów100 Zł
Marek C.Warszawa100 Zł
Krzysztof M.Krosno100 Zł
Agata S.Kalisz100 Zł
Renata F.Gdów100 Zł
Monika K.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Marcin K.Warzymice100 Zł
Tomasz G.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Jan K.Wołomin100 Zł
Jerzy S.Warszawa100 Zł
Jan O.Warszawa100 Zł
Anna C.Borowa100 Zł
Kamila D.Legnica100 Zł
Katarzyna S.Muszyna100 Zł
Magdalena M.Wałcz100 Zł
Roman M.Kościelec100 Zł
Irena M.Katowice100 Zł
Wanda A.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Klaudia O.Skoczów100 Zł
Maciej W.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Tomasz L.Radzymin100 Zł
Paweł N.Żmigród100 Zł
Ewa K.Wałcz100 Zł
Małgorzata W.Kołczewo100 Zł
Jadwiga Z.Błonie100 Zł
Adrian S.Kalisz100 Zł
Mariusz B.Szczecin100 Zł
Piotr K.Wołomin100 Zł
Ewa M.Turza100 Zł
Maciej J.Drezdenko100 Zł
Klaudia O.Skoczów100 Zł
Ewa F.Bytów100 Zł
Jakub K. Wołomin100 Zł
Dariusz K.Wyszków100 Zł
Renata F.Gdów100 Zł
Marcin L.Warszawa100 Zł
Robert D.Oleśnica100 Zł
Dominika L.Wrocław100 Zł
Patrycja G.Czarne100 Zł
Anna C.Borowa100 Zł
Rafał W.Szczecin100 Zł
Tomasz Ł.Ostróda100 Zł
Krzysztof K.Stalowa Wola100 Zł
Katarzyna K.Wołomin100 Zł
Robert D.Oleśnica100 Zł
Dominika L.Wrocław100 Zł
Adrian S.Kalisz100 Zł
Marzena D.Gdańsk100 Zł
Robert D.Oleśnica100 Zł
Renata F.Gdów100 Zł
Krzysztof B.Gliwice100 Zł
Małgorzata S.Jasło100 Zł
Wanda A.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Violetta Z.Ruda Kozielska100 Zł
Aneta S.Ładza100 Zł
Piotr P.Szczecin100 Zł
Agata O.Warszawa100 Zł
Marianna U.Kobiór100 Zł
Paweł N.Żmigród100 Zł
Wojciech S.Katowice100 Zł
Dominika K.Mełgiew100 Zł
Patrycja B.Środa Śląska100 Zł
Maciej W.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Piotr P. Żory100 Zł
Edward M.Warszawa100 Zł
Klaudia O.Skoczów100 Zł
Radosław B.Częstochowa100 Zł
Jadwiga Z. Błonie100 Zł
Michał O.Barlinek100 Zł
Jan K.Wołomin100 Zł
Piotr P.Szczecin100 Zł
Damian D.Warszawa100 Zł
Ewa M.Turza100 Zł
Tomasz G.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Mirosława B.Wołomin100 Zł
Violetta Z.Ruda Kozielska100 Zł
Małgorzata S.Jasło100 Zł
Patrycja J.Bydgoszcz100 Zł
Krzysztof B.Szczecin100 Zł
Karol F.Warszawa100 Zł
Paweł N.Żmigród100 Zł
Monika P.Grudziądz100 Zł
Artur D. Iwanowice Małe100 Zł
Piotr K.Wołomin100 Zł
Aneta M.Obrazów100 Zł
Marianna J.Wołomin100 Zł
Mateusz L.Warszawa100 Zł
Joanna S.Lanckorona100 Zł
Maciej J.Warszawa100 Zł
Paweł S.Dobromierz100 Zł
Beata M.Pogorzała100 Zł
Daniel M.Przedbórz100 Zł
Adam K.Kluczewsko100 Zł
Daniel P.Sulejów100 Zł
Wojciech G.Sulnowo100 Zł
Halina G.Zielonka100 Zł
Tomasz M.Warszawa100 Zł
Kamila K.Łódź100 Zł
Tomasz O.Kurzelów100 Zł
Przemysław M.Sielpia Wielka100 Zł
Wojciech S.Katowice100 Zł
Agata S.Kalisz100 Zł
Kamila G.Kluczewsko100 Zł
Kinga K.Nowy Targ100 Zł
Zdzisław S.Pabianice100 Zł
Violetta Z.Ruda Kozielska100 Zł
Maciej W.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Agnieszka P.Białystok100 Zł
Małgorzata K.Jabłonna100 Zł
Władysław Ś. Opole100 Zł
Karol N.Bydgoszcz100 Zł
Paweł N.Żmigród100 Zł
Marek C.Kielce100 Zł
Jarosław O.Łapy100 Zł
Grzegorz P.Bydgoszcz100 Zł
Monika M.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Marianna J.Legnica100 Zł
Marcin M.Warszawa100 Zł
Monika K.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Agata S.Kalisz100 Zł
Alicja P.Chorzów100 Zł
Violetta Z.Ruda Kozielska100 Zł
Radosław B.Częstochowa100 Zł
Maciej W.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Damian K.Warszawa100 Zł
Jadwiga Z.Błonie100 Zł
Katarzyna M.Gdańsk100 Zł
Paulina B.Opole100 Zł
Tomasz G.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Radosław B. Częstochowa100 Zł
Agata S.Kalisz100 Zł
Iwona J.Dąbrowa Górnicza100 Zł
Marlena Z. Mądrzechowo100 Zł
Damian W.Warszawa100 Zł
Paweł N.Żmigród100 Zł
Violetta Z. Ruda Kozielska100 Zł
Monika M.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Dariusz Z.Ruda Kozielska100 Zł
Dariusz Z.Ruda Kozielska100 Zł
Kamila R.Szczecin100 Zł
Iwona L.Wrocław100 Zł
Jerzy S.Wałcz100 Zł
Paweł F.Warszawa100 Zł
Jan P.Warszawa100 Zł
Błażej S.Warszawa100 Zł
Marcin B.Warszawa100 Zł
Piotr P.Warszawa100 Zł
Radosław B.Częstochowa100 Zł
Robert L.Włoszczowa100 Zł
Kamila B.Warszawa100 Zł
Radosław B.Częstochowa100 Zł
Leszek K.Małogoszcz100 Zł
Mariusz K.Jabłonna100 Zł
Irena K.Ruda Kozielska100 Zł
Irena K.Ruda Kozielska100 Zł
Irena K.Ruda Kozielska100 Zł
Jarosław O.Łapy100 Zł
Patrycja G.Czarne100 Zł
Grzegorz S.Kowal100 Zł
Katarzyna M.Gdańsk100 Zł
Dariusz Z.Ruda Kozielska100 Zł
Małgorzata K. K.Jabłonna100 Zł
Mariusz K.Jabłonna100 Zł
Wanda A.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Kamila T.Boża Wola100 Zł
Piotr N.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Zenon T.Warszawa100 Zł
Wojciech S.Katowice100 Zł
Krzysztof M.Wałcz100 Zł
Patryk K.Warszawa100 Zł
Klaudia O.Skoczów100 Zł
Piotr N.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Monika M.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Anna K.Kraków100 Zł
Radosław F.Włocławek100 Zł
Marcin B.Sandomierz100 Zł
Bożena J.Pabianice100 Zł
Przemysław B.Warszawa100 Zł
Norbert M.Leoncin100 Zł
Małgorzata R.Koszyce Wielkie100 Zł
Jan H.Starachowice100 Zł
Anna Ł.Tomaszów Lubelski100 Zł
Paulina B.Szczecin100 Zł
Daniel K.Olsztyn100 Zł
Marek M.Oborniki Wielkopolskie100 Zł
Paweł P.Warszawa100 Zł
Karol P.Warszawa100 Zł
Krzysztof J.Pabianice100 Zł
Adrian S.Kalisz100 Zł
Marek S.Gorzów Wielkopolski100 Zł
Alicja B.Olsztyn100 Zł
Adrian S.Kalisz100 Zł
Krzysztof M.Gdańsk100 Zł
Renata M.Dolsk100 Zł
Paulina B.Szczecin100 Zł
Grzegorz M.Janki100 Zł
Grzegorz G.Pruszków100 Zł
Jarosław O.Łapy100 Zł
Ireneusz M.Przeworsk100 Zł
Adrian S.Kalisz100 Zł
Regina D.Suchodaniec100 Zł
Mirosława K.Koluszki100 Zł
Piotr N.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Agnieszka Ż.Borowa100 Zł
Barbara Z. M.Białystok100 Zł
Paweł G.Bydgoszcz100 Zł
Roman M.Kościelec100 Zł
Kamila T.Boża Wola100 Zł
Judyta S.Węgrowiec100 Zł
Dominika B. F.Piaseczno100 Zł
Iwona B.Dudki100 Zł
Dariusz K.Jarosław100 Zł
Diana L.Rokitno100 Zł
Alicja B.Olsztyn100 Zł
Małgorzata O.Lublin100 Zł
Marzena D. P.Zielona Góra100 Zł
Marcin T.Pomiechowo100 Zł
Alina Z.Biłgoraj100 Zł
Monika K.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Dariusz K.Jarosław100 Zł
Jolanta B.Strzelno100 Zł
Piotr O.Lublin100 Zł
Elżbieta C.Bielsk Podlaski100 Zł
Marzena D.Gdańsk100 Zł
Norbert M.Leoncin100 Zł
Monika M.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Karina G.Kalisz100 Zł
Karina G.Kalisz100 Zł
Małgorzata W.Kołczewo100 Zł
Sławomir W.Czeremcha100 Zł
Maciej G.Sarnaki100 Zł
Karina G.Kalisz100 Zł
Danuta K.Andrychów100 Zł
Renata C.Turza100 Zł
Ilona C.Lądek100 Zł
Marianna J.Wołomin100 Zł
Karina G.Kalisz100 Zł
Wanda A.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Alicja Z.Szczecin100 Zł
Agnieszka A.Wieluń100 Zł
Sławomir W.Czeremcha100 Zł
Daniela Z.Rybnik100 Zł
Mateusz Z.Łódź100 Zł
Agnieszka K. P.Lublin100 Zł
Patrycja J. M.Bydgoszcz100 Zł
Klaudia O.Skoczów100 Zł
Katarzyna M.Gdańsk100 Zł
Irena C.Limanowa100 Zł
Piotr N.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Tomasz Ł.Ostróda100 Zł
Katarzyna N.Warszawa100 Zł
Jacek B.Warszawa100 Zł
Damian K.Morąg100 Zł
Krzysztof B.Łódź100 Zł
Anna S.Wieliczka100 Zł
Lidia L.Knurów100 Zł
Sławomir W.Czeremcha100 Zł
Katarzyna K.Wołomin100 Zł
Daniela Z.Rybnik100 Zł
Marta M.Kraków100 Zł
Bożena M.Legionowo100 Zł
Jan K.Wołomin100 Zł
Grzegorz K.Murowana Goślina100 Zł
Małgorzata W.Kołczewo100 Zł
Tomasz D.Warszawa100 Zł
Rafał M.Przeworsk100 Zł
Mirosława B.Wołomin100 Zł
Cezary W.Kutno100 Zł
Karina G.Kalisz100 Zł
Maria U.Kobiór100 Zł
Krzysztof M.Sulejów100 Zł
Beata C.Dobrzeń Wielki100 Zł
Krzysztof G.Nowy Sącz100 Zł
Agata O.Warszawa100 Zł
Piotr N.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Kamila T.Boża Wola100 Zł
Ilona C.Lądek100 Zł
Marianna J.Wołomin100 Zł
Sabina F.Warszawa100 Zł
Krzysztof K.Poznań100 Zł
Marcin K.Warszawa100 Zł
Henryk K.Radom100 Zł
Justyna N. B.Legionowo100 Zł
Zofia G.Warszawa100 Zł
Dorota K.Czeremcha100 Zł
Maciej G.Sarnaki100 Zł
Ewa S.Wałcz100 Zł
Anna S.Czernica100 Zł
Patryk L.Piotrków Trybunalski100 Zł
Paweł B.Warszawa100 Zł
Ewelina Z. R.Jerzmanowa100 Zł
Barbara C.Tarnobrzeg100 Zł
Ludwik B.Radom100 Zł
Jan K.Wołomin100 Zł
Wiktoria S.Ząbki100 Zł
Marcin S.Sielpia Wielka100 Zł
Malwina P.Pabianice100 Zł
Magdalena O.Myszków100 Zł
Iwona K.Katowice100 Zł
Piotr K.Wołomin100 Zł
Kamila M.Częstochowa100 Zł
Adam G.Ostróda100 Zł
Sebastian K.Kurzelów100 Zł
Paweł Z.Piaseczno100 Zł
Mariola O.Łapy100 Zł
Ewa S.Wałcz100 Zł
Justyna B.Radom100 Zł
Malwina P.Pabianice100 Zł
Tomasz C.Bielsk Podlaski100 Zł
Tomasz G.Warszawa100 Zł
Karolina W.Skoczów100 Zł
Jolanta B.Strzelno100 Zł
Kamila M.Częstochowa100 Zł
Roman M.Mikołów100 Zł
Sylwia L.Zamość100 Zł
Anna S.Wieliczka100 Zł
Cezary A.Tarnowskie Góry100 Zł
Łukasz S.Czarnca100 Zł
Aleksandra P.Turek100 Zł
Jerzy K.Warszawa100 Zł
Marek K.Radoszyce100 Zł
Maciej G.Sarnaki100 Zł
Sławomir W.Czeremcha100 Zł
Jakub K.Wołomin100 Zł
Kamila M.Częstochowa100 Zł
Krzysztof M.Gdańsk100 Zł
Mirosław W.Wodzisław Śląski100 Zł
Jolanta P.Wałbrzych100 Zł
Robert D.Oleśnica100 Zł
Anna B.Zagorzyce100 Zł
Paulina B.Rajcza100 Zł
Michał D.Poznań100 Zł
Alicja H.Reda100 Zł
Sonia O.Skoczów100 Zł
Andrzej D.Oława100 Zł
Marianna J.Wołomin100 Zł
Barbara C.Tarnobrzeg100 Zł
Anna S.Wieliczka100 Zł
Paulina S.Kalisz100 Zł
Monika Z.Olsztyn100 Zł
Monika B.Świętochłowice100 Zł
Robert K.Warszawa100 Zł
Katarzyna K.Wołomin100 Zł
Kamila M.Częstochowa100 Zł
Mirosław W.Wodzisław Śląski100 Zł
Beata Z.Mikołów100 Zł
Wojciech C.Legionowo100 Zł
Bogdan B.Wołomin100 Zł
Paweł K.Warszawa100 Zł
Nikodem P.Żuławka100 Zł
Jan A.Leszno100 Zł
Małgorzata K.Czeladź100 Zł
Mirosława B.Wołomin100 Zł
Jacek B.Warszawa100 Zł
Szczepan M.Tarnów100 Zł
Adam L.Warszawa100 Zł
Andrzej K.Krasnopol100 Zł
Ewelina P.Tomaszów Mazowiecki100 Zł
Patrycja K.Grudziądz100 Zł
Robert D.Oleśnica100 Zł
Anna M.Męcina100 Zł
Hanna K.Toruń100 Zł
Jakub K.Wołomin100 Zł
Mirosław W.Wodzisław Śląski100 Zł
Piotr K.Wołomin100 Zł
Szczepan B.Mszczonów100 Zł
Arkadiusz K.Grójec100 Zł
Mirosława B.Wołomin100 Zł
Tomasz F.Poznań100 Zł
Marcin C.Nadarzyn100 Zł
Małgorzata W.Łapuszno100 Zł
Katarzyna K.Wołomin100 Zł
Robert M.Częstochowa100 Zł
Ewa S.Wałcz100 Zł
Barbara C.Tarnobrzeg100 Zł
Iwona J.Dąbrowa Górnicza100 Zł
Krzysztof M.Garwolin100 Zł
Katarzyna B.Rajcza100 Zł
Magdalena O.Złotoryje100 Zł
Jakub K.Wołomin100 Zł
Danuta P.Tykocin100 Zł
Wiktoria Z.Pińczów100 Zł
Marcin U.Płońsk100 Zł
Jan K.Wołomin100 Zł
Robert B.Wyszków100 Zł
Krzysztof M.Gdańsk100 Zł
Robert M.Częstochowa100 Zł
Patrycja K.Grudziądz100 Zł
Karolina P.Bydgoszcz100 Zł
Robert S.Niemce100 Zł
Mieczysław K.Wilczyce100 Zł
Hanna J.Warszawa100 Zł
Maria N.Kościelisko100 Zł
Henryka J.Wołomin100 Zł
Marta R.Toruń100 Zł
Jakub K.Wołomin100 Zł
Bogdan B.Wołomin100 Zł
Adam J.Warszawa100 Zł
Robert M.Częstochowa100 Zł
Krystyna W.Grudziądz100 Zł
Paulina S.Kalisz100 Zł
Adam J.Warszawa100 Zł
Krystyna W.Grudziądz100 Zł
Paweł S.Krosno Odrzańskie100 Zł
Kamila O.Myszków100 Zł
Zuzanna H.Białystok100 Zł
Marianna N.Kościelisko100 Zł
Adam J.Warszawa100 Zł
Robert C.Warszawa100 Zł
Robert M.Częstochowa100 Zł
Adam J.Warszawa100 Zł
Sylwester S.Poznań100 Zł
Tomasz K.Szydłowiec100 Zł
Paulina S.Kalisz100 Zł
Barbara C.Tarnobrzeg100 Zł
Kamila Z.Stargard Szczeciński100 Zł
Tomasz W.Łętowe100 Zł
Małgorzata W.Przasnysz100 Zł
Maria N.Skierniewice100 Zł
Mirosław N.Bydgoszcz100 Zł
Adam J.Warszawa100 Zł
Bogdan B.Wołomin100 Zł
Hanna J.Warszawa100 Zł
Krystyna W.Grudziądz100 Zł
Witold J.Serock100 Zł
Arkadiusz G.Tarczyn100 Zł
Krzysztof H.Grodzisk Mazowiecki100 Zł
Adrian Ś.Łowicz100 Zł
Damian K.Warszawa100 Zł
Zygmunt M.Lubicz100 Zł
Henryka J.Wołomin100 Zł
Hanna J.Warszawa100 Zł
Magdalena W.Grudziądz100 Zł
Aleksandra J.Warszawa100 Zł
Robert M.Częstochowa100 Zł
Adrian Ś.Łowicz100 Zł
Tomasz J.Płock100 Zł
Piotr D.Zrzecze100 Zł
Marietta R.Mazańcowice100 Zł
Elżbieta P.Racibórz100 Zł
Piotr W.Łódź100 Zł
Adrian B.Turza100 Zł
Krystian K.Warszawa100 Zł
Zygmunt C.Augustów100 Zł
Sebastian P.Pułtusk100 Zł
Szymon J.Wieliszew100 Zł
Paweł S.Suwałki100 Zł
Andrzej M.Piaseczno100 Zł
Tomasz P.Chorzów100 Zł
Olga N.Poczesna100 Zł
Hanna J.Warszawa100 Zł
Mariola O.Łapy100 Zł
Dariusz Z.Kozelska100 Zł
Daniela Z.Rybnik100 Zł
Czesław U.Żyrardów100 Zł
Magdalena W.Grudziądz100 Zł
Hanna J.Warszawa100 Zł
Danuta D.Olsztyn100 Zł
Klaudyna G.Zabrodzie100 Zł
Maria N.Kościelisko100 Zł
Krzysztof R.Sochaczew100 Zł
Wojciech B.Mielec100 Zł
Sonia K.Warszawa100 Zł
Olga N.Poczesna100 Zł
Dariusz Z.Kozelska100 Zł
Marian Z.Rybnik100 Zł
Magdalena W.Grudziądz100 Zł
Cezary K.Warszawa100 Zł
Jeremi P.Ostrołęka100 Zł
Wioletta Ł.Kamyk100 Zł
Beata C.Rzeszów100 Zł
Andrzej K.Legnica100 Zł
Paulina C.Bartnica100 Zł
Alicja M.Lublin100 Zł
Anita W.Bydgoszcz100 Zł
Grzegorz Z.Radom100 Zł
Renata B.Garwolin100 Zł
Joanna G.Częstochowa100 Zł
Barbara W.Grudziądz100 Zł
Aneta W.Muszyna100 Zł
Dariusz A.Pabianice100 Zł
Ewa O.Gdańsk100 Zł
Beata N.Wieluń100 Zł
Olga N.Poczesna100 Zł
Daniela Z.Rybnik100 Zł
Beata N.Wieluń100 Zł
Grażyna L.Białystok100 Zł
Grzegorz K.Biała Podlaska100 Zł
Marcin T.Pomiechowo100 Zł
Wiktoria D.Białobrzegi100 Zł
Agnieszka S.Ruda Śląska100 Zł
Agnieszka K.Złotów100 Zł
Grzegorz K. Będzin100 Zł
Katarzyna H.Warszawa100 Zł
Dorota P.Gryfów Śląski100 Zł
Agata B.Drawsko Pomorskie100 Zł
Paulina F.Knurów100 Zł
Jakub K.Strawczynek100 Zł
Krzysztof M.Krosno100 Zł
Barbara C.Tarnobrzeg100 Zł
Tomasz J.Łopuszno100 Zł
Patryk G.Starachowice100 Zł
Łukasz O.Opoczno100 Zł
Barbara C.Tarnobrzeg100 Zł
Mariusz Z.Rybnik100 Zł
Janusz W.Grudziądz100 Zł
Joanna B.Strzelno100 Zł
Anna M.Krosno100 Zł
Daniela Z.Rybnik100 Zł
Olga N.Poczesna100 Zł
Agnieszka W.Lublin100 Zł
Monika S.Postomino100 Zł
Jacek B.Warszawa100 Zł
Kamila K.Moszczenica100 Zł
Anna A.Wrocław100 Zł
Karina C Międzyświeć100 Zł
Katarzyna S.Jelenia Góra100 Zł
Artur C.Międzyświeć100 Zł
Marcin S. Jasło100 Zł
Michał L.Gliwice100 Zł
Aneta K.Ćwieklice100 Zł
Tomasz L.Pieszków100 Zł
Beata N.Wieluń100 Zł
Kamil P.Koniecpol100 Zł
Daniel P.Krasocin100 Zł
Cezary N.Belina 100 Zł
Anna C.Borowa 100 Zł
Iwona L.Wodzisław Śląski100 Zł
Marcin S.Jasło100 Zł
Marian Z.Rybnik100 Zł
Sławomir S.Żary100 Zł
Janusz W.Grudziądz100 Zł
Ewelina W.Izbicko100 Zł
Piotr G.Małowice100 Zł
Daniela W.Strawczyn100 Zł
Wiktoria B.Lelów100 Zł
Wiesław C.Tarnobrzeg100 Zł
Beata N.Wieluń100 Zł
Krzysztof J.Pabianice100 Zł
Olga N. Poczesna100 Zł
Marzena M.Mysłowice100 Zł
Małgorzata S.Oświęcim100 Zł
Agnieszka W.Tomaszów Mazowiecki100 Zł
Ewa O.Gdańsk100 Zł
Bogdan B.Wołomin100 Zł
Marcin G.Katowice100 Zł
Piotr K.Wołomin100 Zł
Artur A.Dobre Miasto100 Zł
Alicja G.Warszawa100 Zł
Robert J.Wólka Starzyńska100 Zł
Tomasz P.Chorzów100 Zł
Marcin F.Kobiele Wielkie100 Zł
Aneta M.Międzyrzecze100 Zł
Henryka J. Wołomin100 Zł
Aleksandra F.Nowy Tomyśl100 Zł
Andrzej C. Borowa 100 Zł
Aneta S.Czeladź100 Zł
Kamil O. Sędziszów100 Zł
Grzegorz G.Magdalenka100 Zł
Norbert T.Wiązowa 100 Zł
Marek C.Łopuszno100 Zł
Marian Z.Rybnik100 Zł
Beata N.Wieluń100 Zł
Janusz W.Grudziądz100 Zł
Maciej Z.Białystok100 Zł
Katarzyna M.Częstochowa100 Zł
Małgorzata W.Wodzisław Śląski100 Zł
Bogdan B.Oborniki100 Zł
Anna W.Lubenia100 Zł
Wiesław C.Tarnobrzeg100 Zł
Jacek M.Gdańsk100 Zł
Aleksandra J.Warszawa100 Zł
Zbigniew B.Jelicze100 Zł
Kamil B.Warszawa100 Zł
Karina A. Łódź100 Zł
Iwona W.Starokrzepice100 Zł
Robert T.Częstochowa100 Zł
Lucjan S. Rzeszów100 Zł
Paulina T.Piła100 Zł
Agnieszka W.Warszawa100 Zł
Jacek K.Wołomin100 Zł
Grzegorz K.Wołomin100 Zł
Karol W.Wrocław100 Zł
Małgorzata O.Maków Podhalański100 Zł
Natalia A.Parczewo100 Zł
Kamila Z.Stargard100 Zł
Sylwia W.Ostrów Wielkopolski100 Zł
Janusz W. Grudziądz100 Zł
Katarzyna M.Częstochowa100 Zł
Ewelina N.Wrocław100 Zł
Bożena I.Warszawa100 Zł
Maria S.Polanica Zdrój100 Zł
Maria K. Braniewo100 Zł
Janusz W.Grudziądz100 Zł
Małgorzata S.Jasło100 Zł
Łukasz T.Golub Dobrzyń100 Zł
Sylwia S.Tuliszków 100 Zł
Edyta K.Łowicz100 Zł
Wojciech K.Ełk100 Zł
Małgorzata R.Koszyce Wielkie100 Zł
Katarzyna K.Wołomin100 Zł
Robert Z.Rzeczyca100 Zł
Dorota K.Szczecin100 Zł
Joanna B.Strzyżów100 Zł
Stanisław B.Goszczyn100 Zł
Anna M.Krosno100 Zł
Małgorzata W.Wodzisław Śląski100 Zł
Anna N.Gliwice100 Zł
Beata B.Łomża100 Zł
Henryka J.Wołomin100 Zł
Agnieszka J.Żory100 Zł
Adam K.Rawa Mazowiecka100 Zł
Hubert O.Częstochowa100 Zł
Kamila L.Wałbrzych100 Zł
Mariusz Z.Rybnik100 Zł
Andrzej J.Nowe Miasto 100 Zł
Jolanta T.Osjaków100 Zł
Weronika M.Mysłowice100 Zł
Hanna K.Toruń100 Zł
Małgorzata W.Wodzisław Śląski100 Zł
Mariola S.Łącko100 Zł
Małgorzata Z.Trzebnica100 Zł
Małgorzata A.Legnica100 Zł
Anna S.Poznań100 Zł
Kinga J.Łódź100 Zł
Dominika D.Wrocław100 Zł
Małgorzata W.Wodzisław Śląski100 Zł
Erika K. Śmiegiel100 Zł
Justyna B.Radom100 Zł
Grażyna Ś.Opole100 Zł
Karol Z.Gilowice100 Zł
Bartłomiej Ż.Stąporków100 Zł
Agnieszka M.Libiąż100 Zł
Ewa Z.Warszawa100 Zł
Piotr P.Żory100 Zł
Katarzyna M.Częstochowa100 Zł
Ola R.Piastów100 Zł
Kamila P. P.Wrocław100 Zł
Dominika L.Wrocław100 Zł
Kornelia W.Skoczów100 Zł
Paulina W.Rzeszów100 Zł
Katarzyna O.Nowa Sucha100 Zł
Artur S.Gorzów Wielkopolski100 Zł
Gabriela D.Tychy100 Zł
Małgorzata K.Libiąż100 Zł
Emilia E. W.Braciny100 Zł
Marcin P.Jarocin100 Zł
Małgorzata K.Czeladź100 Zł
Sonia O.Skoczów100 Zł
Jacek B.Warszawa100 Zł
Marcin M.Warszawa100 Zł
Wiesław C.Tarnobrzeg100 Zł
Maciej G.Sarnaki100 Zł
Jarosław O.Łapy100 Zł
Robert K.Gródek nad Dunajcem100 Zł
Szczepan M.Tarnów100 Zł
Hubert B.Ćmiłów100 Zł
Dorota G.Wrocław100 Zł
Gabriela C.Mszczonów100 Zł
Zofia K.Brzostek100 Zł
Andrzej S.Środa Wielkopolska100 Zł
Jacek R.Toruń100 Zł
Sonia K.Warszawa100 Zł
Aneta T.Kocmyrzów100 Zł
Monika W.Tychy100 Zł
Cezary R.Łazy100 Zł
Magdalena B.Sandomierz100 Zł
Marzena P.Iława100 Zł
Janusz N.Iława100 Zł
Marzena M.Morąg100 Zł
Bogdan B.Wołomin100 Zł
Jan R.Kończyce Małe100 Zł
Henryka J.Wołomin100 Zł
Marcin S.Jasło100 Zł
Katarzyna W.Wodzisław Śląski100 Zł
Dominika L.Wrocław100 Zł
Justyna W. T.Braniewo100 Zł
Marta Ż.Gliwice100 Zł
Waldemar L.Czemplin100 Zł
Magdalena M.Pruszków100 Zł
Agnieszka K.Grybów100 Zł
Jolanta S.Alwernia100 Zł
Renata K.Poznań100 Zł
Zofia K.Brzostek100 Zł
Jolanta B.Strzelno100 Zł
Kamil S.Secemin100 Zł
Marcin G.Krasocin100 Zł
Adam H.Rawa Mazowiecka100 Zł
Katarzyna M.Częstochowa100 Zł
Karol W.Wrocław100 Zł
Izabela K.Grudziądz100 Zł
Aneta M.Pruszków100 Zł
Grażyna C.Lubin100 Zł
Kamila S.Chojnice100 Zł
Joanna K.Gorzów Wielkopolski100 Zł
Anna G.Warszawa100 Zł
Dominik M.Pruszków100 Zł
Blanka R.Piekary Śląskie100 Zł
Sylwia G.Ząb100 Zł
Natalia Ś.Lubiąż100 Zł
Anna S.Witnica100 Zł
Edyta G.Ruda Śląska100 Zł
Alicja B.Elbląg100 Zł
Katarzyna M.Częstochowa100 Zł
Krzysztof B.Zielona Góra100 Zł
Kinga B.Łódź100 Zł
Robert K.Zabrodzie100 Zł
Justyna P. Miasteczko Śląskie100 Zł
Barbara R.Sandomierz100 Zł
Anna J.Klecza Górna100 Zł
Anna W.Koziegłowy 100 Zł
Katarzyna O.Nowa Sucha100 Zł
Elżbieta W.Ujazd100 Zł
Barbara S.Wrocław100 Zł
Bogdan B.Wołomin100 Zł
Robert K.Czernica100 Zł
Sylwia L.Zamość100 Zł
Bogdan Z.Białystok100 Zł
Katarzyna F.Włodawa100 Zł
Maria W.Chorzów100 Zł
Andrzej T.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Grzegorz K.Wołomin100 Zł
Kamil L.Zamość100 Zł
Agnieszka E.Wejherowo100 Zł
Jacek F.Giżycko100 Zł
Zuzanna H.Białystok100 Zł
Renata M.Dolsk100 Zł
Karol W.Tyczyn100 Zł
Renata H.Gdańsk100 Zł
Mariusz Z.Rybnik100 Zł
Ewa S. Kamienna Góra100 Zł
Renata W.Czempiń100 Zł
Grzegorz K.Wołomin100 Zł
Andrzej T.Nowy Dwór Mazowiecki100 Zł
Kamil K.Proszowice100 Zł
Agnieszka W.Grudziądz100 Zł
Jolanta B.Białystok100 Zł
Sonia O.Skoczów100 Zł
Sławomir W.Klaudyn100 Zł
Mateusz T.Warszawa100 Zł
Jacek K.Wołomin100 Zł
Ewa Ł.Skrzatusz100 Zł
Justyna S.Suwałki100 Zł
Tomasz S.Łódź100 Zł
Agnieszka G.Kraków100 Zł
Robert W.Gostyń100 Zł
Anna S.Poznań100 Zł
Joanna M.Szczurowa100 Zł
Dariusz K.Kryg100 Zł
Konrad M.Katowice100 Zł
Monika W.Gdańsk100 Zł
Anna K.Gdańsk100 Zł
Katarzyna G.Bieliny100 Zł
Małgorzata G.Lipsko100 Zł
Andrzej C.Borowa100 Zł
Adam P.Wrocław100 Zł
Grzegorz T.Świętochłowice100 Zł
Katarzyna K.Piastów100 Zł
Anna L.Zakroczym100 Zł
Aleksandra M.Rynarzewo100 Zł
Barbara S.Gliwice100 Zł
Natalia A.Parczewo100 Zł
Grzegorz B.Warszawa100 Zł
Sylwester S.Poznań100 Zł
Grażyna G.Mikołów100 Zł
Izabela M.Rzeszów100 Zł
Natalia S.Bytom100 Zł
Jolanta Ż.Bydgoszcz100 Zł
Anna Ż.Wrocław100 Zł
Agnieszka A.Markowice100 Zł
Zbigniew B.Jodlicze100 Zł
Gabriela C.Mszczonów100 Zł
Anna K.Chodzież100 Zł
Anna W.Wrocław100 Zł
Lucjan S. Rzeszów100 Zł
Jacek K.Wołomin100 Zł
Grzegorz K.Wołomin100 Zł
Leszek G.Sarnaki100 Zł
Paulina S.Kalisz100 Zł
Małgorzata S.Jasło100 Zł
Danuta H.Grudziądz100 Zł
Zuzanna S.Proszówki100 Zł
Andrzej C.Borowa100 Zł
Marta S.Ząbrsko Górne100 Zł
Dominika L.Wrocław100 Zł
Leszek G.Sarnaki100 Zł
Danuta H.Grudziądz100 Zł
Aleksander S.Ruda Śląska100 Zł
Natalia K.Gdynia100 Zł
Agnieszka C.Falków100 Zł
Robert W.Gostyń100 Zł
Justyna S.Suwałki100 Zł
Katarzyna P.Polkowice100 Zł
Joanna K.Legnica100 Zł
Barbara M.Chełm Śląski100 Zł
Leszek G.Sarnaki100 Zł
Danuta H.Grudziądz100 Zł
Agnieszka C.Falków100 Zł
Andrzej C.Borowa100 Zł
Mateusz J.Limanowa100 Zł
Natalia G.Warszawa100 Zł
Anna C.Sławno100 Zł
Mateusz B.Strzyzów100 Zł
Małgorzata R.Świerczów100 Zł
Barbara W.Brzesko100 Zł
Leszek G.Sarnaki100 Zł
Leszek G.Sarnaki100 Zł
Agnieszka C.Fałków100 Zł
Stefan C.Międzyświeć100 Zł
Violetta E.Łaziska Górne100 Zł
Agnieszka H.Poznań100 Zł
Adrianna Z.Płock100 Zł
Grzegorz K.Wołomin100 Zł
Elżbieta Ś.Węgorzewo100 Zł
Marcin M.Krosno100 Zł
Jan R.Kończyce Małe100 Zł
Monika W.Leszno100 Zł
Jan R.Kończyce Małe100 Zł
Karol W.Wrocław100 Zł
Małgorzata M.Parzęczew100 Zł
Wiktoria M.Rybnik100 Zł
Roman K.Krasiejów100 Zł
Marcin C.Brzozówka100 Zł
Zofia K.Wołomin100 Zł
Jacek D.Rusiec100 Zł
Adam P.Wrocław100 Zł
Adam P.Wrocław100 Zł
Halina Ł.Łódź100 Zł
Krzysztof M.Krosno100 Zł
Iwona K.Jaworzno100 Zł
Adam P.Wrocław100 Zł
Marcin K.Leszno100 Zł
Monika W.Leszno100 Zł
Krzysztof J.Pabianice100 Zł
Agnieszka N.Iława100 Zł
Magdalena W.Toruń100 Zł
Ewa B.Ozimek100 Zł
Krzysztof M.Sędziszów100 Zł
Katarzyna C.Kłobuck100 Zł
Dawid A.Zabrze100 Zł
Anna B.Radzyń Chełmski100 Zł
Agnieszka C.Fałków100 Zł
Paulina S.Kalisz100 Zł
Bożena J.Iława100 Zł
Agnieszka S. P.Strawczyn100 Zł
Robert W.Wrocław100 Zł
Marcin S.Jasło100 Zł
Marzena O.Chełm100 Zł
Agnieszka C.Falków100 Zł
Bartosz K.Łopuszno100 Zł
Edyta S.Bełsznica100 Zł
Elżbieta W.Ujazd100 Zł
Justyna J.Warta100 Zł
Ilona C.Fałków100 Zł
Zofia K.Brzostek100 Zł
Klaudia Z.Gowarczów100 Zł
Katarzyna C.Racibórz100 Zł
Anna K.Ciechanów100 Zł
Krystyna G.Olsztyn100 Zł
Monika W.Leszno100 Zł
Monika W.Leszno100 Zł
Krystyna G.Olsztyn100 Zł
Piotr O.Złotoryja100 Zł
Katarzyna R.Piotrków Kujawski100 Zł
Katarzyna G.Olsztyn100 Zł
Iwona C.Fałków100 Zł
Maria Ł.Włocławek100 Zł
Hanna S.Buk100 Zł
Paweł J.Kraków100 Zł
Michał Z.Tarnów100 Zł
Marta P.Warszawa100 Zł
Aneta J.Turek100 Zł
Jolanta S.Smarchowice Wielkie100 Zł
Iwona C.Fałków100 Zł
Iwona C.Fałków100 Zł
Paulina C.Drezdenko100 Zł
Joanna C.Warszawa100 Zł
Ilona C.Fałków100 Zł
Patryk T.Gdańsk100 Zł
Justyna W. T.Braniewo100 Zł
Robert W.Wrocław100 Zł
Andrzej C.Borowa100 Zł
Marian Ż.Dzierżoniów100 Zł
Jacek D.Rusiec100 Zł
Sylwia C.Myszyniec100 Zł
Krystyna G.Olsztyn100 Zł
Agnieszka W.Warszawa100 Zł
Kornelia W.Skoczów100 Zł
Agnieszka P.Białystok100 Zł
Dorota T.Zielona Góra100 Zł
Marta P.Wysokie Mazowieckie100 Zł
Katarzyna W.Czudec100 Zł
Agata J.Bębło100 Zł
Marzena M. G.Mysłowice100 Zł
Danuta W.Skoczów100 Zł
Jacek D.Rusiec100 Zł
Adam P.Wrocław100 Zł
Danuta W.Skoczów100 Zł
Anna B.Radzyń Chełmski100 Zł
Anna B.Radzyń Chełmski100 Zł
Joanna A. A.Polanów100 Zł
Adam P.Hajnówka100 Zł
Joanna B.Bytom100 Zł
Bożena C.Skoczów100 Zł
Alicja S.Nowa Wieś100 Zł
Agnieszka B.Przyjaźń100 Zł
Tomasz S.Łódź100 Zł
Monika P.Warszawa100 Zł
Konrad B.Radzyń Chełmski100 Zł
Grzegorz P.Bydgoszcz100 Zł
Piotr G.Malowice100 Zł
Grzegorz P.Bydgoszcz100 Zł
Zofia K.Wołomin100 Zł
Zofia K.Wołomin100 Zł
Mariola W.Bralin100 Zł
Anna O.Sosnowiec100 Zł
Ewa O.Gdańsk100 Zł
Kornelia S.Strzelin100 Zł
Katarzyna S.Białystok100 Zł
Daniel K.Olsztyn100 Zł
Anna S. Ś.Sopot100 Zł
Robert B.Oświęcim100 Zł
Robert S.Radymno100 Zł
Joanna B.Warszawa100 Zł
Sylwia W.Lublin100 Zł
Agata W.Mochowo100 Zł
Krzysztof M.Tychy100 Zł
Daniel K.Olsztyn100 Zł
Jakub B.Gdańsk100 Zł
Anna K.Smyków100 Zł
Zofia K.Wołomin100 Zł
Jacek K.Wołomin100 Zł
Zofia K.Wołomin100 Zł
Mariusz K.Smyków100 Zł
Monika R.Olsztyn100 Zł
Bożena O.Lublin100 Zł
Jarosław R.Poznań100 Zł
Elżbieta W.Ujazd100 Zł
Edyta C.Łomianki100 Zł
Anna G.Białystok100 Zł
Alicja S.Nowa Wieś100 Zł
Anna N.Tczew100 Zł
Patrycja T.Mysłowice100 Zł
Halina M.Henryków100 Zł
Anna O.Warszawa100 Zł
Teresa P.Gdańsk100 Zł
Kuba D.Warszawa100 Zł
Małgorzata B.Nowogard100 Zł
Julia W.Kazimierz100 Zł
Jacek D.Rusiec100 Zł
Magdalena S.Rudniki100 Zł
Julia G.Pruszcz100 Zł
Jarosław E.Wejherowo100 Zł
Anna W.Białystok100 Zł
Jadwiga Ł.Dąbrowa Górnicza100 Zł
Katarzyna K.Buk100 Zł
Adam D.Suchodaniec100 Zł
Katarzyna K.Buk100 Zł
Anna S.Falków100 Zł
Edyta C.Łomianki100 Zł
Katarzyna N.Wargowo100 Zł
Joanna Z.Wrocław100 Zł
Anna S.Falków100 Zł
Paweł Ł.Warszawa100 Zł
Beata M. J.Pogorzała100 Zł
Katarzyna Ć.Orzesz100 Zł
Iwona L.Wrocław100 Zł
Adiana B.Stargard100 Zł
Anna S.Falków100 Zł
Anna S.Falków100 Zł
Marzena P.Trzcionka100 Zł
Marian K.Gniezno100 Zł
Jarosław S.Nowa Ruda100 Zł
Agata D.Rusiec100 Zł
Danuta W.Skoczów100 Zł
Krystian D.Trzydnik Duży100 Zł
Agnieszka S.Zagnańsk100 Zł
Agnieszka S.Zagnańsk100 Zł
Lilianna Z.Lędziny100 Zł
Agnieszka S.Zagnańsk100 Zł
Sonia K.Krasiejów100 Zł
Mariusz B.Strzelno100 Zł
Danuta K.Żyrzyn100 Zł
Dominika Ż.Międzyrzecz100 Zł
Barbara C. L.Fałków100 Zł
Ewa G.Rybnik100 Zł
Agata D.Rusiec100 Zł
Ewelina P.Lublin100 Zł
Marcin M.Krosno100 Zł
Anna P.Szczecin100 Zł
Anna A.Wrocław100 Zł
Agata D.Rusiec100 Zł
Teresa B.Wołomin100 Zł
Teresa B.Wołomin100 Zł
Halina G.Zielonka100 Zł
Barbara C. L.Fałków100 Zł
Waldemar L.Czempiń100 Zł
Elwira P.Choceń100 Zł
Malwina P.Pabianice100 Zł
Barbara C. L.Fałków100 Zł
Maria Ł.Kraków100 Zł
Barbara C. L.Fałków100 Zł
Piotr W.Zawiercie100 Zł
Damian L.Aleksandrów100 Zł
Paweł M.Gomunice100 Zł
Robert K.Siedlce100 Zł
Damian L.Aleksandrów100 Zł
Damian L.Aleksandrów100 Zł
Anna G.Rzezawa100 Zł
Agata B.Lipnica Wielka100 Zł
Agata D.Rusiec100 Zł
Marcin P.Błaszki100 Zł
Katarzyna Ć.Orzesze100 Zł
Jakub P.Lublin100 Zł
Kornelia S.Strzelin100 Zł
Bożena S.Mieścisko100 Zł
Krzysztof M.Szczecin100 Zł
Edyta D.Chełm100 Zł
Renata P.Białystok100 Zł
Ewa P.Zielona Góra100 Zł
Bożena J.Iława100 Zł
Karol S.Działoszyn100 Zł
Monika B.Rogów100 Zł
Marcin K.Pludry100 Zł
Dominika K.Rzezawa100 Zł
Julia W.Żarnów100 Zł
Łukasz L.Mińsk Mazowiecki100 Zł
Jadwiga Z.Elbląg100 Zł
Marcin F.Kobiele Wielkie100 Zł
Iwona K.Nasielsk100 Zł
Kamil S.Pleszew100 Zł
Anna N.Olsztyn100 Zł
Justyna W. T.Braniewo100 Zł
Aneta K.Radomsko100 Zł
Zbigniew M.Łódź100 Zł
Elżbieta R.Gołotczyzna100 Zł
Julia W.Żarnów100 Zł
Mariola D.Ujazd100 Zł
Beata S.Krzyżowa Dolina100 Zł
Jan D.Suchodaniec100 Zł
Karolina M.Skarszewy100 Zł
Jan K.Siedlce100 Zł
Halina W.Pasłęk100 Zł
Łukasz L.Mińsk Mazowiecki100 Zł
Ewelina P.Tomaszów Mazowiecki100 Zł
Bożena C.Skoczów100 Zł
Marta M.Kraków100 Zł
Karolina W.Starogard Gdański100 Zł
Jolanta S.Wadowice100 Zł
Tomasz I.Piaseczno100 Zł
Bożena O.Słupsk100 Zł
Katarzyna B.Wołomin100 Zł
Anna R.Piekoszów100 Zł
Adam O.Białystok100 Zł
Jerzy B.Włoszczowa100 Zł
Katarzyna B.Wołomin100 Zł
Teresa B.Wołomin100 Zł
Tomasz K.Skierniewice100 Zł
Bartłomiej B.Wejherowo100 Zł
Marta B.Rusiec100 Zł
Małgorzata G.Lipsko100 Zł
Marta B.Rusiec100 Zł
Bożena O.Słupsk100 Zł
Krzysztof U.Wrocław100 Zł
Karolina L.Krasiejów100 Zł
Marta M.Kraków100 Zł
Katarzyna B.Wołomin100 Zł
Marta B.Rusiec100 Zł
Katarzyna B.Wołomin100 Zł
Elżbieta K.Wołomin100 Zł
Elżbieta K.Wołomin100 Zł
Joanna A.Ząbki100 Zł
Zwycięzca Miasto Nagroda
Paweł D.Warszawa500 Zł
Waldemar K.Grodzisk Wielkopolski500 Zł
Rafał P.Szczecin500 Zł
Łukasz M.Warszawa500 Zł
Damian K.Warszawa500 Zł
Paweł O.Warszawa500 Zł
Zbigniew U.Kobiór500 Zł
Grzegorz P.Bydgoszcz500 Zł
Damian M.Warszawa500 Zł
Jolanta P.Nowy Dwór Mazowiecki500 Zł
Monika K.Błażowa500 Zł
Teresa K.Gniezno500 Zł
Damian C. Warszawa500 Zł
Magdalena K.Pluty500 Zł
Kamila K.Łódź500 Zł
Irena K.Ruda Kozielska500 Zł
Tomasz S.Białogard500 Zł
Marek S.Strzelce Małe500 Zł
Marcin T.Pomiechowo500 Zł
Bożena M.Legionowo500 Zł
Jolanta B.Nowy Dwór Mazowiecki500 Zł
Marta J.Tuliszków500 Zł
Damian K.Warszawa500 Zł
Kamila M.Częstochowa500 Zł
Damian M.Warszawa500 Zł
Ewelina P.Tomaszów Mazowiecki500 Zł
Damian U.Czasnów500 Zł
Łukasz Z.Rawa Mazowiecka500 Zł
Magdalena W.Grudziądz500 Zł
Anna M.Katowice500 Zł
Bernard S.Bydgoszcz500 Zł
Sławomir W.Częstochowa500 Zł
Barbara W.Grudziądz500 Zł
Jarosław O.Łapy500 Zł
Andrzej C.Borowa 500 Zł
Iwona M.Złotoryja500 Zł
Piotr P.Żory500 Zł
Magdalena M.Pruszków500 Zł
Małgorzata S.Jasło500 Zł
Katarzyna L.Warszawa500 Zł
Zofia K.Brzosiek500 Zł
Magdalena M.Pruszków500 Zł
Kazimierz G.Brzegi500 Zł
Janusz S.Bochnia500 Zł
Dominik M.Pruszków500 Zł
Anna W.Jedlińsk500 Zł
Anna G.Rzezawa500 Zł
Kornelia W.Skoczów500 Zł
Alicja I.Brzozów500 Zł
Klaudia K.Skawina500 Zł
Iwona Ć.Stryszawa500 Zł
Natalia K.Warszawa500 Zł
Jarosław E.Wejherowo500 Zł
Janusz S.Bochnia500 Zł
Kazimierz G.Brzegi500 Zł
Piotr P.Żory500 Zł
Agnieszka W.Grudziądz500 Zł
Krystyna M.Skawina500 Zł
Marcin S.Jasło500 Zł
Dominik M.Pruszków500 Zł
Magdalena M.Pruszków500 Zł
Jacek K.Wołomin500 Zł
Aneta W.Wrocław500 Zł
Kazimierz G.Brzegi500 Zł
Janusz S.Bochnia500 Zł
Barbara C.Fałków500 Zł
Kazimierz G.Brzegi500 Zł
Karol S.Lublin500 Zł
Jacek D.Rusiec500 Zł
Renata O.Radziejów500 Zł
Anna G.Rzezawa500 Zł
Agata D.Rusiec500 Zł
Sabina D.Łomianki500 Zł
Małgorzata R.Koszyce Wielkie500 Zł
Mateusz B.Strzelno500 Zł
Kazimierz G.Brzegi500 Zł
Anna G.Rzezawa500 Zł
Teresa B.Wołomin500 Zł
Julia W.Żarnów500 Zł
Beata B.Pludry500 Zł
Katarzyna B.Wołomin500 Zł
Dorota W.Kraków500 Zł
Piotr O.Złotoryja500 Zł
Danuta W.Skoczów500 Zł
Karol W.Wrocław500 Zł
Agata D.Nowiny500 Zł
Teresa B.Wołomin500 Zł
Wiesław C.Tarnobrzeg500 Zł
Anna G.Rzezawa500 Zł
Zwycięzca Miasto Nagroda
Elżbieta R.Gołotczyzna10 000 Zł
Anna K.Nakło nad Notecią10 000 Zł
Małgorzata R.Kraków10 000 Zł
Jolanta S.Wadowice10 000 Zł
Cezary R.Łazy10 000 Zł

contact.title

Masz pytanie? Napisz do nas!

* Pola obowiązkowe