Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

VYHRAJTE 30 POUKAZŮ*

30POUKAZŮ*
KAŽDÝ V HODNOTĚ
10 000 KČ

MECHANIKA SOUTĚŽE

1 icon

KUPTE CEREÁLIE

Nestlé se soutěžním balením** a uschovejte si doklad o koupi

2 icon

REGISTRUJTE SE

do soutěže zde

3 icon

VYHRAJTE

jeden ze 30 poukazů v hodnotě 10 000 Kč do obchodu Decathlon

ZÚČASTNIT SE

Status message

Tato soutěž skončila 29. 9. 2019.
Nezapomeňte sledovat www.nestle-cereals.com kde najdete informace o nových soutěžích a mnoho dalších zajímavostí o snídaňových cereáliích Nestlé.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYBAVTE SE NA SVŮJ OBLÍBENÝ SPORT
(dále jen "Pravidla")

§1
Všeobecná ustanovení

Tato Pravidla soutěže s názvem VYBAVTE SE NA SVŮJ OBLÍBENÝ SPORT (dále jen „Soutěž“) stanovují podmínky účasti a odměňování účastníků zúčastňujících se Soutěže (dále jen „Účastníci“ nebo „Soutěžící“), včetně jejich práv a povinností, a také práva a povinnosti organizátora Soutěže a objednatele Soutěže.

1. Organizátorem Soutěže je společnost Univerzální zasilatelství, a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10, IČ 158 87 812, DIČ CZ15887812(dále jen „Organizátor“).

2. Objednatelem soutěže je společnost Nestlé Česko, s.r.o, Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, IČ 457 99 504, DIČ CZ45799504, (dále jen „Objednatel“).

3. Technickým správcem je společnost Unique One, Niedźwiedzia 2a (02-737), Varšava, REGON 01637528800000, NIP 521-31-04-542 (dále jen „Technický správce“).

4. Soutěž se týká následujících cereálních výrobků značky Nestlé: CINI MINIS 450 g, NESQUIK 450 g, CHOCAPIC 450 g, COOKIE CRISP 425 g, LION 425 g, FITNESS PLAIN 375 g, FITNESS CHOCOLATE 375 g (dále též společně jako „Výrobky“ nebo „Soutěžní výrobky“). Výrobky mají speciální promoční obal určený pro tuto Soutěž. Výrobky musí být zakoupeny na území České republiky. Na paragonu nebo faktuře musí být čitelné místo nákupu, datum, čas a zakoupený soutěžní výrobek.

5. Soutěž začíná dne 19. 8. 2019 a končí dne 29. 9. 2019 (dále jen jako „doba trvání Soutěže“), Účast Účastníků v Soutěži trvá ode dne 19. 8. 2019 od 00:00 do dne 29. 9. 2019 do 23:59. Výběr výherců probíhá ode dne 19. 8. 2019 od 00:00 do dne 29. 9. 2019 do 23:59.

6. Výhry nepodléhají dani z příjmu fyzických osob ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, v platném znění, protože jejich nabývací hodnota nepřesahuje hranici stanovenou zákonem (10 000 Kč).

7. Organizátor a Objednatel prohlašují, že nenesou zodpovědnost za nedostatky v zásobování jednotlivých prodejních míst Výrobky podle § 1 odst. 4 těchto Pravidel, které opravňují k účasti v Soutěži.

§2
Účast v Soutěži

1. Účast v Soutěži má dobrovolný charakter.

2. Účastník svým zapojením do Soutěže a zaškrtnutím příslušného políčka na soutěžní stránce www.nestle-cereals-lottery.com vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly. Účastník je každý, kdo v období Soutěže zakoupí některý ze soutěžních výrobků, zapojí se do Soutěže a splní veškeré podmínky stanovené v těchto Pravidlech.

3. Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby, které mají doručovací adresu na území České republiky.

4. Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které jsou zaměstnanci nebo představiteli Organizátora, zaměstnanci nebo představiteli společnosti Objednatele, ani osoba, která dozoruje průběh této Soutěže. Účast členů nejbližší rodiny osob uvedených v předešlé větě, tj. předků, potomků, sourozenců, manželů, manželů sourozenců, rodičů manželů a osvojených osob a také osob trvale žijících s nimi ve společné domácnosti je vyloučena.

5. Soutěže se mohou zúčastnit výlučně osoby, které v den zapojení se do Soutěže dosáhly věku 18 let a jsou plně způsobilé k právním úkonům.

6. Účast v Soutěži má dobrovolný charakter. Soutěžící zapojením se do Soutěže a zaškrtnutím příslušného políčka vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a plně svéprávný. Vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly soutěže a s uchováním osobních údajů (Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a v případě výhry také úplná poštovní adresa) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům. Pokud soutěžící nesouhlasí s uchováním osobních údajů po skončení Soutěže, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením emailu na adresu: info@nestle.cz. Odvoláním svého souhlasu avšak Účastník ztrácí nárok na výhru v Soutěži. Podrobnější informace v § 3 těchto pravidel.

§3
Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Registrací do soutěže soutěžící potvrzuje, že dobrovolně souhlasí s pravidly této soutěže a potvrzuje, že se s nimi seznámil, a že jedná v jejich souladu.

2. Dále registrací do soutěže a zaškrtnutím dalšího příslušného políčka Soutěžící dává výslovný souhlas Pořadateli, kterým se společnost Nestlé Česko s.r.o., se sídlem v Praze 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ: 143 20, IČ 457 99 504, DIČ CZ45799504, jakožto objednatel, a popřípadě zpracovateli, kterým je Technický správce, společnosti Unique One, Niedźwiedzia 2a (02-737), Varšava, či dalšímu zpracovateli, kterým je Organizátor soutěže Univerzální zasilatelství, a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10, IČ 158 87 812, DIČ CZ15887812, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 85648, se záznamem textového obsahu údajů uvedených v rámci registrace, e-mailové adresy odesílatele, data a času přijetí u došlých e-mailů, a že jedná v jejich souladu.

3. Soutěžící souhlasí se zasíláním informačních e-mailů týkajících se této soutěže. Poskytnuté údaje nebudou použity pro marketingové účely.

4. Soutěžící dává souhlas k případnému zveřejnění svých osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení a název obce na soutěžních stránkách, Facebook a Instagram stránkách a dalších komunikačních kanálech Pořadatele soutěže.

5. Soutěžící dává souhlas ke zpracování osobních údajů na účely této soutěže v rozsahu uvedeném níže.

6. Odesláním soutěžního e-mailu soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze Pořadatele, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je Technický správce společnost Unique One, Niedźwiedzia 2a (02-737), Varšava, a prostřednictvím dalšího zpracovatele, kterým je organizátor soutěže Univerzální zasilatelství, a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10, IČ 158 87 812, DIČ CZ15887812, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 85648 soutěže pro účely této soutěže a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do 2 let od poskytnutí údajů, nebude-li tento souhlas odvolán dříve.

7. Zpracovávaným osobním údajem soutěžících je – e-mailová adresa a telefonní číslo.

8. Zpracovávanými osobními údaji výherců jsou – jméno, příjmení, platná korespondenční adresa včetně ulice, čísla popisného, PSČ a názvu obce, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa.

9. Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv písemně odvolán. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu info@nestle.cz. Odvoláním svého souhlasu bude Soutěžící vyřazen ze Soutěže, a zároveň ztrácí nárok na výhru v Soutěži.

10. Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“): - právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné, - právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů - právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně, - právo na omezení zpracování osobních údajů, - právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů, - právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování, - právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení.

11. Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat bez nároku na požadování úhrady nákladů souvisejících s poskytnutím informace.

12. Výslovně se uvádí, že soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci soutěže, nemůže být do soutěže zařazen a jeho osobní údaje budou vymazány.

§4
Zásady účasti v Soutěži

1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby, které splňují všechny následující podmínky: a) zakoupí si libovolný cereální Výrobek značky Nestlé uvedený v § 1 odst. 4 těchto Pravidel; b) po provedení nákupu podle písm. a) tohoto odstavce v době trvání Soutěže zaregistrují paragon nebo fakturu dokládající provedení nákupu soutěžního balení na internetové stránce www.nestle-cereals-lottery.com v souladu se zásadami podle § 4 těchto Pravidel.; c) vlastní originál paragonu nebo faktury, kterým doloží provedení nákupu od všech Výrobků, se kterými vstupuje do Soutěže podle písm. a) tohoto odstavce.

2. Nákup Výrobku opravňující k účasti v Soutěži je možné uskutečnit v libovolném prodejním místě na území České republiky v období 24. 06. 2019 – 29. 09. 2019.

3. Paragon nebo faktura dokládající nákup Výrobku opravňujícího k účasti v Soutěži nemohou být zničené ani poškozené natolik, že znemožní ověření Výrobku zakoupeného v daném prodejním místě a době trvání Soutěže. Paragony nebo faktury, které budou nečitelné, zničené nebo tak poškozené, že znemožní ověření, nevezme Organizátor v úvahu a zabrání Účastníkovi v účasti v Soutěži a získaní výhry.

4. Registraci podle odst. 1 písm. b) tohoto paragrafu provede Účastník na internetové stránce www.nestle-cereals-lottery.com. Účastník během registrace: a) Zadá svoje telefonní číslo. b) Zadá svojí e-mailovou adresu, na kterou mu přijde potvrzení o registraci do soutěže. c) Zadá datum a čas nákupu uvedený na pokladním dokladu prokazujícím nákup soutěžního balení cereálií. d) Označením volitelného pole umístněného u registračního formuláře pro zadání kódu (tzv. checkbox) prohlašuje, že:  vyjadřuje svůj výslovný souhlas s pravidly této Soutěže a potvrzuje, že se s nimi seznámil,  souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu s § 3 těchto Pravidel.  V případě že Účastník volitelná pole nezaškrtne (nesouhlasí s nimi) nemůže se účastnit Soutěže. e) Potvrdí zadané údaje a tímto se registruje do slosování.

5. Registrované datum a čas se musí shodovat s datem a časem uvedeným na dokladu o koupi soutěžního výrobku. Účastník Soutěže je povinen uschovat si doklad o nákupu soutěžního výrobku uvedeného v § 1 odst. 4 těchto Pravidel.

6. Účastník má po dobu trvání Soutěže právo zaregistrovat více než jeden pokladní doklad, pod podmínkou, že každé další zadání se bude týkat dalšího nákupu Výrobků uvedených v § 1 odst. 5 těchto Pravidel a Účastník se prokáže paragonem nebo fakturou, kterými doloží svůj nákup.

7. Zakoupí-li Účastník několik cereálních výrobků Nestlé podle § 1 odst. 4 těchto Pravidel, které jsou uvedené na jednom paragonu nebo faktuře, je oprávněn zaregistrovat daný pokladní doklad pouze jednou, bez ohledu na počet zakoupených soutěžních výrobků.

8. Nesplní-li Účastník kteroukoliv z výše uvedených podmínek, není mu umožněno zúčastnit se Soutěže.

§5
Výhry

1. Soutěž tvoří soubor maximálně 30 ks výher.

2. Každou výhru tvoří dárková karta v hodnotě 10 000 Kč do obchodní sítě Decathlon (dále jen Poukaz). Poukaz lze čerpat i postupně. V případě nákupu zboží s cenou vyšší než je cena poukazu lze zbývající částku doplatit penězi. Poukaz můžete uplatnit v prodejnách Decathlon nebo na decathlon.cz. Platnost poukazu je do 31. 12. 2020.

3. Výhry jsou výhercům přiznávány na základě zásad uvedených v § 6 těchto Pravidel.

4. Výherce, kterému byla přiznána výhra, nemá právo na výměnu výhry za jinou výhru ani jakoukoliv jinou odměnu.

5. Výherce není oprávněn přenést právo na přijetí výhry na třetí osobu.

6. Výhru není možné směnit za peníze.

7. Nevyčerpaná část Výhry po datu platnosti propadá.

8. Pro obdržení výhry je nezbytné splnit formální podmínky uvedené v § 7 těchto Pravidel.

§6
Přiznávání výher

1. Přiznávání výher se uskuteční v sídle Organizátora.

2. Do slosování o výhry budou zařazeni všichni soutěžící, kteří zaregistrovali pokladní doklad soutěžního výrobku uvedeného v § 1 odst. 4 těchto Pravidel na stránce www.nestle-cereals-lottery.com v souladu s § 1 těchto Pravidel.

3. Losování výherců bude probíhat celkem třikrát a to v dvoutýdenních intervalech. První losování proběhne ze zaregistrovaných účastníků za období 19. 8. – 01. 09. 2019 a uskuteční se nejpozději do 05. 09. 2019 náhodným výběrem. Druhé losování proběhne ze zaregistrovaných účastníků za období 02. 09. – 15. 09. 2019 a uskuteční se nejpozději do 20. 09. 2019 náhodným výběrem. Třetí losování proběhne ze zaregistrovaných účastníků za období 16. 09. – 29. 09. 2019 a uskuteční se nejpozději do 04. 10. 2019 náhodným výběrem. Losování proběhne elektronicky za přítomnosti zástupců Organizátora. Kromě výherců bude vylosováno i 5 náhradníků ve stanoveném pořadí. O průběhu losování bude vytvořen zápis.

4. Účastník Soutěže může v období trvání Soutěže vyhrát pouze 1 výhru. Opakované splnění podmínek účasti podle § 4 v této soutěži ze strany jednoho soutěžícího a na základě toho jeho opakované zařazení do Soutěže je dovolené a zvyšuje jeho šanci na výhru v Soutěži.

§7
Informování o výhře, předání výhry

5. Účastník, který získá nárok na výhru, se to dozví prostřednictvím potvrzovacího e-mailu do 5 pracovních dnů od průběhu losování výher. Potvrzovací e-mail bude obsahovat oznámení o získání výhry a žádost o zaslání scanu nebo fotografie originálu paragonu nebo faktury, kterými doloží nákup Výrobku opravňujícího k účasti v Soutěži. Spolu s tím zašle následující údaje: jméno, příjmení a úplná poštovní adresa. Zaslání dokumentu elektronicky musí Účastník provést do 5 pracovních dnů od obdržení této zprávy informující o výhře na adresu cerealie@zasilatelstvi.cz.

6. Po ověření paragonu nebo faktury Organizátorem a potvrzení, že splňuje podmínky Pravidel, bude výherce kontaktován na email, který výherce poskytnul společně s ostatními osobními údaji, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení kompletních údajů výherce a soutěžního pokladního dokladu nebo faktury dokládající datum nákupu soutěžního výrobku (resp. ověření nároku na výhru) Organizátorovi, za předpokladu, že výherce splní všechny podmínky účasti v Soutěži. Výhra bude výherci doručena na poštovní adresu uvedenou v emailu.

7. Nesplnění podmínek, které jsou předmětem § 4 těchto pravidel, případně odmítnutí výhry způsobí, že výherce ztrácí právo na získání výhry. V tomto případě pude kontaktován náhradník, a to podle vylosovaného pořadí.

8. Organizátor a Objednatel nenesou žádnou odpovědnost za případné problémy týkající se přijetí výhry výhercem, pokud tyto problémy zapříčiní výherce Soutěže.

9. Výhra bude Účastníkovi zaslaná nejpozději do 14 pracovních dní od uznání nároku na výhru.

10. Náklady spojené s dopravou výhry hradí Organizátor.

§8
Informování o výhercích Soutěže

Seznam výherců bude zveřejněn na stránkách www.nestle.cz/cz/souteze, výherci budou zveřejněni ve formátu Jméno P., Město. Kompletní seznam výherců bude zveřejněn nejpozději do 14 dní od skončení Soutěže.

§9
Postup reklamace

1. Veškeré reklamace týkající se průběhu Soutěže nebo nedoručení výhry lze uplatnit písemně na adresu Objednatele: Nestlé Česko, s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4. Reklamace musí obsahovat jméno, příjmení, adresu Účastníka, telefonický kontakt, datum a situace, které se reklamace týká, název Soutěže, přesný popis pochybení v průběhu Soutěže a obsah požadavku Účastníka. Reklamaci posuzuje Objednatel v termínu do 30 dnů od data přijetí reklamace. Odpověď bude zaslána Účastníkovi na uvedenou adresu.

2. Veškeré reklamace týkající se průběhu Soutěže a/nebo nedoručení výhry musí být Objednateli doručeny nejpozději ke dni 31. 10. 2019.

3. Osobní údaje zadané při předložení reklamace budou zpracovávány výlučně s cílem uskutečnit reklamační proces.

§10
Nároky Účastníků

1. Organizátor ani Objednatel tímto není vůči Účastníkům Soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na žádná jiná plnění ze strany Organizátora ani Objednatele, než jsou uvedena v těchto Pravidlech.

2. Výhra není právně vymahatelná.

§11
Závěrečná ustanovení

1. Tato Pravidla jsou dostupná na internetové stránce www.nestle-cereals-lottery.com a www.nestle.cz a v kanceláři Organizátora, která je na adrese: Univerzální zasilatelství a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10.

2. O reklamacích průběhu Soutěže rozhoduje s konečnou platností Objednatel.

3. Objednatel si vyhrazuje právo bez náhrady změnit dobu trvání Soutěže, Soutěž odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách www.nestle-cereals-lottery.com a www.nestle.cz, kde jsou také k dispozici platná a úplná Pravidla.

4. Objednatel má právo vyloučit kteréhokoliv z Účastníků ze Soutěže v případě, že by takový Účastník porušoval Pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla Účastníkovi vzniknout.

5. Objednatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka Soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. zadávání více neplatných soutěžních kódů.)

6. Objednatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Účastníka Soutěže, jehož chování odporuje Pravidlům a pravidlům webové stránky.

7. Objednatel prohlašuje, že všechny informace týkající se Soutěže, které jsou zveřejněné v reklamních materiálech, mají výlučně informační charakter.

8. Objednatel ani Organizátor nenese odpovědnost za to, když Účastník podá nesprávné, neúplné nebo nepravdivé osobní údaje či jiné informace, které znemožní informování výherce o výhře nebo doručení výhry. V takové situaci ztrácí výherce právo na výhru a výhra zůstává Objednateli.

9. Pro všechny právní vztahy plynoucí z těchto Pravidel je příslušná právní úprava České republiky.

10. Veškeré spory vzniklé během výkonu povinností spojených se Soutěží budou předloženy k řešení příslušnému všeobecnému soudu.

V Praze dne 03. 05. 2019

Produkty

  • Cini Minis
  • Cookie Crisp
  • Nesquik
  • Chocapic
  • Lion
  • Fitness

VÝHERCI

SEZNAM VÝHERCŮ BUDE ZVEŘEJNĚN VŽDY PO JEJICH OVĚŘENÍ, NEJPOZDĚJI DO 30 PRACOVNÍCH DNŮ OD SLOSOVÁNÍ.
SEZNAM VÝHERCŮ BUDE ZVEŘEJNĚN VŽDY PO JEJICH OVĚŘENÍ, NEJPOZDĚJI DO 30 PRACOVNÍCH DNŮ OD SLOSOVÁNÍ.
SEZNAM VÝHERCŮ BUDE ZVEŘEJNĚN VŽDY PO JEJICH OVĚŘENÍ, NEJPOZDĚJI DO 30 PRACOVNÍCH DNŮ OD SLOSOVÁNÍ.
MÁTE DOTAZ? NAPIŠTE NÁM!