Celozrnné peněz plné

Hlavní výhra 10x

10 000 Kč

Denní výhra:

award.500.count award.500.value
300x 1000 Kč

Zjisti, zda jsi vyhrál!

Mechanika soutěže

Kup

soutěžní balení cereálií Nestlé*.
Nezapomeň si uschovat
doklad o koupi soutěžního balení.

Zaregistruj

unikátní kód ze
soutěžního balení zde
a ihned zjisti, zda vyhráváš
1 000 Kč!

Nakonec

všechny zaregistrované kódy
budou zahrnuty do slosování o hlavní výhry:
10 x 10 000 Kč!

Období pro registraci: 21. 8. - 19. 9. 2017.

Nezapomeň si uschovat doklad o koupi soutěžního balení. Soutěže se mohou zúčastnit výlučně osoby, které v den zapojení se do Soutěže dosáhly věku 18 let, jsou plně způsobilé k právním úkonům a mají doručovací adresu na území České republiky.
Osobní údaje jsou zpracovány a uchovány za účelem organizace a výsledků soutěže.
Účastník má přístup k svým osobním údajům a může je upravovat.
*Seznam promočních výrobků zahrnutých do Soutěže je dostupný v sekci Výrobky na této stránce.

Zúčastnit se

?
Všechna pole jsou povinná

Setři obrázek zrn
níže a zjisti, zda jsi vyhrál/a

Soutěžní kód je vytištěn zevnitř na přední straně soutěžního balení cereálií Nestlé. Zkontroluj, zda se jedná o soutěžní balení s promocí CELOZRNNÉ PENĚZ PLNÉ na přední straně. Kód tvoří 10 znaků. V soutěži ho lze použít pouze jednou.

Pravidla

PRAVIDLA SOUTĚŽE Celozrnné peněz plné
(dále jen "Pravidla")

§ 1
Rozsah úpravy

Tato Pravidla soutěže s názvem Celozrnné peněz plné (dále jen „Soutěž“) stanovují podmínky účasti a odměňování účastníků zúčastňujících se Soutěže (dále jen „Účastníci“), včetně jejich práv a povinností, a také práva a povinnosti organizátora Soutěže a objednatele Soutěže.

§ 2
Všeobecná ustanovení

1. Organizátorem Soutěže je společnost Univerzální zasilatelství, a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10, IČ 158 87 812, DIČ CZ15887812(dále jen „Organizátor“).
2. Objednatelem soutěže je společnost Cereal Partners Czech Republic, s.r.o, Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, IČ 251 12 520, DIČ CZ25112520, (dále jen „Objednatel“).
3. Soutěž se týká následujících cereálních výrobků značky Nestlé: CINI MINIS 450 g, NESQUIK 450 g, CHOCAPIC 450 g, HONEY CHEERIOS 425 g, COOKIE CRISP 425 g (dále též společně jako „Výrobky“). Výrobky mají speciální promoční obal určený pro tuto Soutěž. Na vnitřní straně tohoto obalu je natištěn unikátní soutěžní kód, který Účastník zadává na www.nestle-cereals-lottery.com. Výrobky musí být zakoupeny na území České republiky. Na paragonu nebo faktuře musí být čitelné místo nákupu, datum a zakoupený soutěžní výrobek.
4. Soutěž začíná dne 21. 8. 2017 a končí dne 19. 9. 2017 (dále jen jako „doba trvání Soutěže“), Účast Účastníků v Soutěži trvá ode dne 21. 8. 2017 od 00:00 do dne 19. 9. 2017 do 23:59.
Výběr výherců denních výher probíhá ode dne 21. 8. 2017 od 00:00 do dne 19. 9. 2017 do 23:59. Výběr výherců hlavních výher proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů od skončení soutěže.
5. Výhry nepodléhají dani z příjmu fyzických osob ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, v platném znění, protože jejich nabývací hodnota nepřesahuje hranici stanovenou zákonem (10 000 Kč).
6. Organizátor a Objednatel prohlašují, že nenesou zodpovědnost za nedostatky v zásobování jednotlivých prodejních míst výrobky podle § 2 odst. 3 těchto Pravidel, které opravňují k účasti v Soutěži.

§ 3
Účast v Soutěži

1. Účast v Soutěži má dobrovolný charakter.
2. Účastník svým zapojením do Soutěže vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly. Účastník je každý, kdo v období Soutěže zakoupí některý ze soutěžních výrobků, zapojí se do Soutěže a splní veškeré podmínky stanovené v těchto Pravidlech.
3. Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby, které mají doručovací adresu na území České republiky.
4. Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které jsou zaměstnanci nebo představiteli Organizátora, zaměstnanci nebo představiteli společnosti Objednatele, ani osoba, která dozoruje průběh této Soutěže, určená v § 6 odst. 5 těchto Pravidel. Účast členů nejbližší rodiny osob uvedených v předešlé větě, tj. předků, potomků, sourozenců, manželů, manželů sourozenců, rodičů manželů a osvojených osob a také osob trvale žijících s nimi ve společné domácnosti je vyloučena.
5. Soutěže se mohou zúčastnit výlučně osoby, které v den zapojení se do Soutěže dosáhly věku 18 let a jsou plně způsobilé k právním úkonům.

§ 4
Zásady účasti v Soutěži

1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby, které splňují všechny následující podmínky: a) zakoupí si libovolný cereální výrobek značky Nestlé uvedený v § 2 odst. 3 těchto Pravidel; b) po provedení nákupu podle písm. a) tohoto odstavce v době trvání Soutěže zaregistrují kód z obalu výrobku, který je natištěn zevnitř na přední straně obalu každého soutěžního výrobku podle §2 odst. 3 těchto Pravidel na internetové stránce www.nestle-cereals-lottery.com v souladu se zásadami podle § 4 těchto Pravidel.; c) vlastní originál paragonu nebo faktury, kterým doloží provedení nákupu od všech výrobků, se kterými vstupuje do soutěže podle písm. a) tohoto odstavce. 2. Nákup výrobku opravňující k účasti v Soutěži je možné uskutečnit v libovolném prodejním místě na území České republiky v období 29. 6. 2017 – 19. 9. 2017.
3. Paragon nebo faktura dokládající nákup výrobku opravňujícího k účasti v Soutěži nemohou být zničené ani poškozené natolik, že znemožní ověření výrobku zakoupeného v daném prodejním místě a době trvání Soutěže. Paragony nebo faktury, které budou nečitelné, zničené nebo tak poškozené, že znemožní ověření, nevezme Organizátor v úvahu a zabrání Účastníkovi v účasti v Soutěži a získaní výhry.
Registraci podle odst. 1 písm. b) tohoto paragrafu provede Účastník na internetové stránce
www.nestle-cereals-lottery.com

Účastník během registrace: a) zadá kód z obalu výrobku, který je natištěn zevnitř na přední straně obalu každého soutěžního výrobku, b) zadá svou e-mailovou adresu, c) označením volitelného pole umístněného u registračního formuláře (tzv. checkbox) prohlašuje, že splňuje všechny podmínky uvedené v § 3 odst. 3 - 5 těchto Pravidel, souhlasí s ustanoveními těchto Pravidel, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu s § 9 těchto Pravidel. 4. Účastník má po dobu trvání Soutěže právo zadat více než jeden kód, pod podmínkou, že každé další zadání se bude týkat dalšího nákupu výrobků uvedených v § 2 odst. 3 těchto Pravidel a Účastník se prokáže paragonem nebo fakturou, kterými doloží svůj nákup. Organizátor však vylučuje možnost zadat více než 5 platných kódů jedním Účastníkem v jednom dnu. Pro účast do Soutěže se může jedna fyzická osoba registrovat pouze jednou e-mailovou adresou.
5. Zakoupí-li Účastník několik cereálních výrobků Nestlé podle § 2 odst. 3 těchto Pravidel, které jsou uvedené na jednom paragonu nebo faktuře, je oprávněn zadat více kódů, přičemž musí vzít v úvahu omezení podle odst. 4 tohoto paragrafu a také podmínku, že kód z jednoho obalu může zadat pouze jednou.
6. Nesplní-li Účastník kteroukoliv z výše uvedených podmínek, není mu umožněno zúčastnit se Soutěže.

§ 5
Výhry

1. Soutěž tvoří soubor maximálně 300 denních výher a soubor maximálně 10 hlavních výher.
2. Každou denní výhru tvoří finanční částka v hodnotě 1 000 Kč. Každou hlavní výhru tvoří finanční částka v hodnotě 10 000 Kč.
3. Výhry jsou výhercům přiznávány na základě zásad uvedených v § 6 těchto Pravidel.
4. Výherce, kterému byla přiznána výhra, nemá právo na výměnu výhry za jinou výhru ani jakoukoliv jinou odměnu.
5. Výherce není oprávněn přenést právo na přijetí výhry na třetí osobu.
6. Výhra je výhercům doručována na náklady Organizátora. Organizátor však neručí a neodpovídá za případné náklady vzniklé Výherci při převedení finanční částky na jeho účet vyplývající z podmínek jeho osobního účtu za přijetí platby. Organizátor dále neručí a neodpovídá za případné náklady vzniklé při převedení finanční částky na účet vedený mimo Českou republiku. Tyto náklady budou hrazené výhercem.
7. Pro obdržení výhry je nezbytné splnit formální podmínky uvedené v § 7 těchto Pravidel.

§ 6
Přiznávání výher

DENNÍ VÝHRY
1. Přiznávání denních výher se uskuteční v sídle Organizátora.
2. Bezprostředně po řádné registraci unikátního kódu do Soutěže systém zkontroluje, jestli je otevřená Brána (Bránou se rozumí výherní okamžik), tj. jestli je zadání kódu Účastníkem první po uplynutí data a hodiny, ke které je připsána denní výhra. Denní výhry jsou přiznávány v pořadí podle času registrace. Pokud žádný Účastník nezaregistruje kód v čase mezi dvěma Bránami, nepřipsaná výhra bude přidělená prvnímu Účastníkovi, který zadá kód v dalším časovém úseku, pro nějž je určena další denní výhra. Účastník, který zadá kód jako druhý, získá následující denní výhru (první připsanou k tomuto časovému úseku).
3. Po dobu trvání Soutěže bude otevřených 300 Bran. Účastníci nejsou informováni o přesném čase otevření Bran.
4. Po dobu každého otevření Brány je přiznána jedna denní výhra.

HLAVNÍ VÝHRY
5. Přiznávání hlavních výher se uskuteční v sídle Organizátora.
6. Bez ohledu na to, zda byla Účastníkovi přiřazena denní výhra či nikoliv, budou všichni Účastníci, kteří řádně zaregistrovali unikátní kód, zahrnuti do slosování o hlavní výhry. Toto slosování proběhne do 5 pracovních dnů od skončení Soutěže náhodným výběrem. Losování bude provedeno elektronickým systémem Organizátora za účasti zástupce Organizátora. O průběhu losování bude vytvořen zápis.

§ 7
Informování o výhře, předání výhry

DENNÍ VÝHRA
1. Účastník soutěže, který získá nárok na denní výhru, se to dozví hned po zadání svého výherního kódu v poli k tomu určenému.
2. Zároveň obdrží potvrzovací e-mail s oznámením o získání denní výhry a s žádostí o zaslání scanu nebo fotografie originálu paragonu nebo faktury, kterými doloží nákup výrobku opravňujícího k účasti v Soutěži. Spolu s tím zašle následující údaje: jméno, příjmení, úplná poštovní adresa, telefonní číslo a číslo bankovního účtu. Zaslání dokumentu elektronicky musí Účastník provést do 5 pracovních dnů od obdržení této zprávy informující o výhře na adresu cerealie@zasilatelstvi.cz.
3. Po ověření paragonu nebo faktury Organizátorem a potvrzení, že splňuje podmínky Pravidel, je výhra zaslána výherci.
4. Odeslání výhry se uskuteční nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení kompletních kontaktních údajů Výherce a soutěžního paragonu nebo faktury dokládající nákup výrobku (resp. ověření nároku na výhru) Organizátorovi, za předpokladu, že výherce vyhoví všem podmínkám účasti v Soutěži.

HLAVNÍ VÝHRA
5. Účastník, který získá nárok na hlavní výhru, se to dozví prostřednictvím potvrzovacího e-mailu do dvou pracovních dnů od průběhu losování hlavních výher. Potvrzovací e-mail bude obsahovat oznámení o získání hlavní výhry a žádost o zaslání scanu nebo fotografie originálu paragonu nebo faktury, kterými doloží nákup výrobku opravňujícího k účasti v Soutěži. Spolu s tím zašle následující údaje: jméno, příjmení, úplná poštovní adresa, telefonní číslo a číslo bankovního účtu. Zaslání dokumentu elektronicky musí Účastník provést do 5 pracovních dnů od obdržení této zprávy informující o výhře na adresu cerealie@zasilatelstvi.cz.
6. Po ověření paragonu nebo faktury Organizátorem a potvrzení, že splňuje podmínky Pravidel, je výhra zaslána výherci. Odeslání výhry se uskuteční nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení kompletních kontaktních údajů Výherce a soutěžního paragonu nebo faktury dokládající nákup výrobku (resp. ověření nároku na výhru) Organizátorovi, za předpokladu, že výherce vyhoví všem podmínkám účasti v Soutěži.
7. Nesplnění podmínek podle § 4 těchto Pravidel, způsobí, že Výherce ztrácí právo na výhru.
8. Každý účastník Soutěže, který splnil podmínky účasti v Soutěži podle těchto Pravidel, může vyhrát hlavní výhru pouze jednou. Možnost Účastníka Soutěže opakovaně vyhrát v Soutěži denní výhru není vyloučená. Opakované splnění podmínek účasti v Soutěži podle § 4 těchto Pravidel ze strany jednoho Účastníka Soutěže a na základě toho jeho opakované zařazení do Soutěže je dovolené a zvyšuje jeho šanci na výhru v Soutěži.
9. Organizátor a Objednatel nenesou žádnou odpovědnost za případné problémy týkající se přijetí výhry výhercem, pokud tyto problémy zapříčiní výherce Soutěže.
10. Výhry budou Výhercům zaslány převodem na bankovní účet uvedený v zaslaných kontaktních údajích Výherce. Organizátor neručí a neodpovídá za případné náklady vzniklé Výherci při převedení finanční částky na jeho účet vyplývající z podmínek jeho osobního účtu za přijetí platby. Organizátor dále neručí a neodpovídá za případné náklady vzniklé při převedení finanční částky na účet vedený mimo Českou republiku. Tyto náklady budou hrazené výhercem.

§ 8
Informování o výhercích Soutěže

Seznam výherců bude zveřejněn na stránkách www.nestle-cereals-lottery.com a www.nestle.cz/cz/souteze , výherci budou zveřejněni ve formátu Jméno P., Město. Kompletní seznam výherců bude zveřejněn nejpozději do 14 dní od skončení soutěže.

§ 9
Zpracování osobních údajů

a.i.1. Účastník Soutěže souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jako „údaje“) a s jejich zařazením do databáze Objednatele, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je Organizátor.
Účastník dále souhlasí s použitím jeho osobních údajů též pro nabízení výrobků a služeb správce, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 1 rok ode dne jejich poskytnutí, popř. do odvolání souhlasu.
a.i.2. Účastník Soutěže bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12, § 20 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
a.i.3. Zpracovávané osobní údaje: e-mail, jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu.
a.i.4. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci Účastníků Soutěže, na dobu od jejich poskytnutí v rámci Soutěže až do vyhlášení výsledků Soutěže, resp. do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 1 rok od jejich poskytnutí. Osobní údaje jsou od Účastníka Soutěže získávány na základě soukromé zprávy nebo aplikace, prostřednictvím které je subjekt údajů sdělí Objednateli/Organizátorovi Soutěže. Osobní údaje Účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.
a.i.5. Požádá-li Účastník Soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. zpracovatel, má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý Účastník Soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Účastníka Soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník Soutěže má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže Účastník Soutěže obrátit i přímo.
a.i.6. Tento souhlas může Účastník kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu:
cerealie@zasilatelstvi.cz. Odvoláním svého souhlasu Účastník Soutěže ztrácí nárok na výhru v Soutěži.

§ 10
Postup reklamace

1. Veškeré reklamace týkající se průběhu Soutěže nebo nedoručení výhry lze uplatnit písemně na adresu Objednatele: Cereals Partners Czech Republic, s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4. Reklamace musí obsahovat jméno, příjmení, adresu Účastníka, telefonický kontakt, datum a situace, které se reklamace týká, druh hry, přesný popis pochybení v průběhu Soutěže a obsah požadavku Účastníka. Reklamaci posuzuje Objednatel v termínu do 30 dnů od data přijetí reklamace. Odpověď bude zaslána Účastníkovi na uvedenou adresu.
2. Veškeré reklamace týkající se průběhu Soutěže a/nebo nedoručení výhry musí být Objednateli doručeny nejpozději ke dni 10. 11. 2017.
3. Osobní údaje zadané při předložení reklamace budou zpracovávány výlučně s cílem uskutečnit reklamační proces.

§ 11
Nároky Účastníků

1. Organizátor ani Objednatel tímto není vůči Účastníkům Soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na žádná jiná plnění ze strany Organizátora ani Objednatele, než jsou uvedena v těchto Pravidlech.
2. Výhra není právně vymahatelná.

§ 12
Závěrečná ustanovení

1. Tato Pravidla jsou dostupná na internetové stránce www.nestle-cereals-lottery.com, www.nestle.cz a v kanceláři Organizátora, která je na adrese: Univerzální zasilatelství a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10.
2. O reklamacích rozhoduje s konečnou platností Objednatel.
3. Objednatel si vyhrazuje právo bez náhrady změnit dobu trvání Soutěže, Soutěž odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách www.nestle-cereals-lottery.com a www.nestle.cz, kde jsou také k dispozici platná a úplná Pravidla.
4. Objednatel má právo vyloučit kteréhokoli z Účastníků ze Soutěže v případě, že by takový Účastník porušoval pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla Účastníkovi vzniknout. Objednatel prohlašuje, že všechny informace týkající se Soutěže, které jsou zveřejněné v reklamních materiálech, mají výlučně informační charakter.
5. Objednatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. zadávání více neplatných soutěžních kódů.)
6. Objednatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Účastníka soutěže, jehož chování odporuje Pravidlům a pravidlům webové stránky.
7. Objednatel prohlašuje, že všechny informace týkající se Soutěže, které jsou zveřejněné v reklamních materiálech, mají výlučně informační charakter.
8. Objednatel ani Organizátor nenese odpovědnost za to, když Účastník podá nesprávné, neúplné nebo nepravdivé osobní údaje či jiné informace, které znemožní informování výherce o výhře nebo doručení výhry. V takové situaci ztrácí výherce právo na výhru a výhra zůstává Objednateli.
9. Pro všechny právní vztahy plynoucí z těchto Pravidel je příslušná právní úprava České republiky.
10. Veškeré spory vzniklé během výkonu povinností spojených se Soutěží budou předloženy k řešení příslušnému všeobecnému soudu.

V Praze dne 7. 4. 2017

products.title

Výherci

Výherce Město Výhra
Tomáš V.Dubí1000 Kč
Matěj S.Ostrava - Stará Bělá1000 Kč
Markéta Z.Rájec - Jestřebí1000 Kč
Vít M.Praha 61000 Kč
Jarmila Š.Oleška1000 Kč
Šimon F.Bernartice1000 Kč
Petra P.Rakovník1000 Kč
Adam R.Ostrava 1000 Kč
Martina P.Krupka1000 Kč
Hugo H.Praha1000 Kč
Patricie M.Čelákovice1000 Kč
Patricie M.Čelákovice1000 Kč
Tomáš V.Dubí1000 Kč
Michelle M.Chrast u Chrudimi1000 Kč
Lenka P.Hořice1000 Kč
Veronika H.Plzeň - Valcha1000 Kč
Magdalena M.Kaznějov1000 Kč
Stanislav S.Slavičín1000 Kč
Martin D.Drahelčice1000 Kč
Tara L.Brno1000 Kč
Petr Z.Praha 91000 Kč
Stanislav S.Ústí nad Labem1000 Kč
Josef H.Přelouč1000 Kč
Iva Š.Nový Jičín1000 Kč
Marta B.Olomouc1000 Kč
Hana U.Žabčice1000 Kč
Michelle M.Chrast u Chrudimi1000 Kč
Silvie B.Ostrava - Poruba1000 Kč
Ing. Lucie H.Jindřichův Hradec1000 Kč
Pavel G.Třebechovice pod Orebem1000 Kč
Naděžda O.Krouna1000 Kč
Zdeněk K.Zelená Hora1000 Kč
Linda K.Brno1000 Kč
Michal K.Štěpánov nad Svratkou1000 Kč
Tereza S.Praha 91000 Kč
Tomáš P.Brno - Lesná1000 Kč
Michaela M.Praha 91000 Kč
Jana B.Rovensko pod Troskami1000 Kč
Eva B.Netvořice1000 Kč
Soňa D.Praha 9 - Kbely1000 Kč
Kristýna V.Heřmanův Městec1000 Kč
Dominik U.Třebíč1000 Kč
Alexandra R.České Budějovice1000 Kč
Tereza A.Olomouc1000 Kč
Gabriela T.Tvrdonice1000 Kč
Tomáš S.Šternberk1000 Kč
Martin Z.Brno - Bystrc1000 Kč
Nikola O.Opava1000 Kč
Tereza E.Lochovice1000 Kč
Dušan S.Milevsko1000 Kč
Martina S.Horní Jiřetín1000 Kč
Tomáš S.Šternberk1000 Kč
Michelle M.Chrast u Chrudimi1000 Kč
Zuzana N.Týnec nad Sázavou1000 Kč
Terezie V.Zruč nad Sázavou1000 Kč
Jana A.Vratimov1000 Kč
Michael M.Olomouc1000 Kč
Jana M.Zeleneč1000 Kč
Jindřich C.Liberec 101000 Kč
Lenka V.Žebrák1000 Kč
Lenka V.Žebrák1000 Kč
Miroslav S.Čerčany1000 Kč
Jana K.Štěchovice1000 Kč
Alexandru R.Praha 51000 Kč
Miloslav K.Benátky nad Jizerou1000 Kč
Gabriela J.Boskovice1000 Kč
Miroslav S.Stará Boleslav1000 Kč
Michelle M.Chrast u Chrudimi1000 Kč
Jan R.Vranovice1000 Kč
Alan F.Ostrava - Výškovice1000 Kč
Darina D.Niva1000 Kč
Tomáš S.Šternberk1000 Kč
Hana S.Šternberk1000 Kč
Martin P.České Budějovice 31000 Kč
Štefan P.Nýrsko1000 Kč
Petr G.Bílina1000 Kč
Klára B.Liberec 311000 Kč
Viktorie H.Praha 81000 Kč
Leona K.Štěpánov nad Svratkou1000 Kč
Hana S.Šternberk1000 Kč
Lukáš Z.Brno - Bystrc1000 Kč
Michaela P.Chrast u Chrudimi1000 Kč
Hana S.Šternberk1000 Kč
Michal M.Mysločovice1000 Kč
Michaela T.Most1000 Kč
Jiřina Č.Plzeň1000 Kč
Tomáš V.Dubí1000 Kč
Ivo S.Šternberk1000 Kč
Ivo S.Šternberk1000 Kč
Veronika F.Vrbovec1000 Kč
Stanislav P.Hradec Králové 111000 Kč
Šárka H.Podivín1000 Kč
Jana S.Brno1000 Kč
Tomáš V.Dubí1000 Kč
Magdaléna K.Kladno1000 Kč
Filip J.Liberec 141000 Kč
Lesya K.Plzeň1000 Kč
Ludmila M.Ostrožská Nová Ves1000 Kč
Nikola Š.Ostrava - Poruba1000 Kč
Anna S.Praha 21000 Kč
Dita D.Vřesina1000 Kč
Simona Z.Brno - Bystrc1000 Kč
Marie J.Vodňany1000 Kč
Alena C.Praha 101000 Kč
Lucie P.Lhenice1000 Kč
Lucie M.Praha 21000 Kč
Ladislav Š.Újezdec1000 Kč
Simona P.Jesenice1000 Kč
Zuzana N.Rapotice1000 Kč
Jarmila Š.Vlachovice1000 Kč
Kateřina K.Praha 201000 Kč
Gražyna S.Třinec1000 Kč
Lenka B.Liberec1000 Kč
Iva V.Řečany nad Labem1000 Kč
Karel B.Černošice1000 Kč
Anna K.Bruntál1000 Kč
Jan B.Chomutov1000 Kč
Lucie P.Strakonice1000 Kč
Jaromír Š.Nové Strašecí1000 Kč
Aleš K.Opatovice1000 Kč
David L.Frýdek - Místek1000 Kč
Michaela K.Šumperk1000 Kč
Renata R.Čelákovice1000 Kč
Petr M.Loučovice1000 Kč
Josef U.Jičín - Nové Město1000 Kč
Jan Š.Dvůr Králové nad Labem1000 Kč
Viktoriya B.Praha 91000 Kč
Zlata V.Dubí1000 Kč
Drahomíra Z.Sokolnice1000 Kč
Jakub S.Praha 101000 Kč
Eva K.Lovosice1000 Kč
Markéta N.Třešť1000 Kč
Ivan T.Slaný1000 Kč
Nina R.Praha 9 - Černý Most1000 Kč
Kateřina M.Trutnov 31000 Kč
Františka D.Habartov1000 Kč
Miroslava H.Šternberk1000 Kč
Adéla V.Třebotov1000 Kč
Tereza L.Třešť1000 Kč
Lucie G.Bílovec1000 Kč
Lenka M.Praha 41000 Kč
David F.Rokytnice u Přerova1000 Kč
Miroslav D.Habartov1000 Kč
Miroslav D.Habartov1000 Kč
Miroslava H.Šternberk1000 Kč
Zuzana H.Stařeč1000 Kč
Petr L.Traplice1000 Kč
Jindřiška S.Modřice1000 Kč
Zlata V.Dubí1000 Kč
Tomáš S.Šternberk1000 Kč
Helena A.Brno - Starý Lískovec1000 Kč
Miroslav D.Habartov1000 Kč
Jakub B.Liberec 151000 Kč
Věra Š.Jablonec nad Nisou1000 Kč
Adéla V.Jablonec nad Nisou1000 Kč
Barbora S.Kraslice1000 Kč
Jiří Z.Sokolnice1000 Kč
Anna K.Bruntál1000 Kč
Miroslava Š.Hradec Králové1000 Kč
Olga N.Říčany1000 Kč
Miroslav R.Praha 21000 Kč
Martin M.Praha 51000 Kč
Zdeněk P.Mukařov1000 Kč
Veronika H.Ostrava 301000 Kč
Zlata V.Dubí1000 Kč
Miroslav D.Habartov1000 Kč
Monika H.Brno1000 Kč
Martina P.Rakovník1000 Kč
Pavla K.Kolín1000 Kč
Pavla K.Kolín1000 Kč
Alžběta D.Mostkovice1000 Kč
Milan Č.Kyjov1000 Kč
Tomáš S.Šternberk1000 Kč
Miroslav D.Habartov1000 Kč
Alexandr P.Praha 61000 Kč
Anna K.Bruntál1000 Kč
Jana L.Trubín1000 Kč
Zbyněk H.Zastávka1000 Kč
Kamila D.Sokolnice1000 Kč
Miloslava S.Příbram 31000 Kč
Hana P.Praha 41000 Kč
Eva K.Rosice u Chrasti1000 Kč
Lubomír L.Otrokovice1000 Kč
Miroslava H.Šternberk1000 Kč
Miroslav D.Habartov1000 Kč
Petr P.Praha 81000 Kč
Pavla V.Červený Újezd1000 Kč
Romana Ž.Brno1000 Kč
Daniel K.Hořice1000 Kč
Veronika P.Hostivice1000 Kč
Rebecca S.Praha 6 - Dejvice1000 Kč
Martina S.Praha 41000 Kč
Marie Z.Praha 31000 Kč
Radek Č.Pěčín1000 Kč
Nicola H.Liberec1000 Kč
Ivo S.Šternberk1000 Kč
Jaromír Š.Nové Strašecí1000 Kč
Ivo S.Šternberk1000 Kč
Markéta P.Brno1000 Kč
Martina V.Dubicko1000 Kč
Lenka M.Hranice1000 Kč
Renata F.Rokytnice 1000 Kč
Tomáš S.Šternberk1000 Kč
Hana S.Šternberk1000 Kč
Linda B.Hlubočinka - Sulice1000 Kč
Michaela J.Zlín1000 Kč
Ondřej Ď.Litoměřice1000 Kč
Šárka N.Kolín V1000 Kč
Michaela H.Dolní Kounice1000 Kč
Valerie D.Ostrava - Dubina1000 Kč
Petr A.Praha 4 - Michle1000 Kč
Lenka K.Brno1000 Kč
Jana E.Děčín1000 Kč
Jarmila Š.Vlachovice1000 Kč
Výherce Město Výhra
Vlaďka M.Miřetice10 000 Kč
Štěpánka V.Praha 910 000 Kč
Martina D.Český Dub10 000 Kč
Marcela P.Praha 9 - Čakovice10 000 Kč
Petra H.Neratovice10 000 Kč
Lucie Š.Krnov10 000 Kč

contact.title

Máš otázku? Pošli nám zprávu!

* povinné pole